RÅ 1994 not 137

Pensionsgrundande inkomst, kravet på mantalsskrivning ej uppfyllt (avslag) / Avslag (pensionsgrundande inkomst, kravet på mantalsskrivning ej uppfyllt)

Not 137. Ansökan av Wieslaw L. om resning i ett ärende ang. fastställande av pensionsgrundande inkomst. - För Wieslaw L., som var polsk medborgare, beräknades inte någon pensionsgrundande inkomst för inkomståren 1966 och 1967. - I ansökningen yrkade Wieslaw L. att pensionsgrundande inkomst skulle beräknas för honom för inkomståren 1966 och 1967. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Han hade under inkomståren 1966 och 1967 haft inkomster som översteg basbeloppet. Han hade för dessa år inte mantalsskriven i Sverige men borde, i varje fall för år 1967, rätteligen ha varit mantalsskriven här. - Riksförsäkringsverket avgav yttrande över ansökningen. -

Regeringsrätten (1994-03-03, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) skall för varje år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första stycket samma lag, pensionsgrundande inkomst beräknas på grundval av bl.a. hans inkomst av anställning. Beträffande den som inte var svensk medborgare gällde enligt sistnämnda lagrum, i dess lydelse före den 1 januari 1968, att han skulle anses som försäkrad endast om han var mantalsskriven i Sverige. Genom lagstiftning år 1967 (SFS 1967:206) ersattes villkoret om mantalsskrivning med ett krav på bosättning, men den nya lagstiftningen trädde i kraft först vid utgången av år 1967 och skulle inte tillämpas retroaktivt (jfr RÅ 1991 not. 377). - Det mantalsskrivningsvillkor som i enlighet härmed gällde för åren 1966 och 1967 innefattade ett krav på faktisk mantalsskrivning i Sverige. Den omständigheten att en

utländsk medborgare, som inte hade varit mantalsskriven här

för ett visst år, rätteligen borde ha varit det medförde

således inte att han skulle anses som försäkrad enligt

1 kap. 3 § första stycket AFL. - I målet är klarlagt att

Wieslaw L. inte har varit mantalsskriven i Sverige för åren

1966 och 1967. Vad han anfört om att han rätteligen borde

ha mantalsskrivits här kan i enlighet med det nyss sagda

inte föranleda att han skall anses som försäkrad. - På

grund härav kan ansökningen om resning inte bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-15, Perttu)

*REGI

*INST