RÅ 1994 not 138

Bygglov för tillfällig användning av bostadsbyggnad som barndaghem

Not 138. Överklagande av Fastighetsbolaget Duvkullen HB ang. bygglov för tillfällig åtgärd. - Byggnadsnämnden i Linköpings kommun (1991-04-05) beviljade bygglov för ombyggnad av fastigheten Oljetanken 1 i Linköping som lov för tillfällig åtgärd. - Alvar W. m.fl. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Östergötlands län (1991-07-05): En ändring av användningssättet av den aktuella byggnaden från bostad till barndaghem kräver bygglov. Sådant bygglov kan bara medges om åtgärden är förenlig med bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. Enligt den plan som är gällande i detta fall får området användas för bostadsändamål. En användning av bostadshuset till barndaghem strider därför mot planbestämmelserna. Inte heller kan avvikelsen hänföras till sådan mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 § sista stycket plan- och bygglagen (PBL). Vid sådant förhållande kan bygglov inte medges enligt 8 kap. 11 § PBL. - Enligt 8 kap. 14 § PBL kan emellertid bygglov för tillfällig åtgärd lämnas om förutsättningar saknas att medge lov enligt 11 §. Av

innehållet i 8 kap. 14 § PBL framgår inte att det finns

någon inskränkning i byggnadsnämndens möjligheter att

åsidosätta de krav som gäller enligt 11 §. En sådan

tolkning framstår dock som orimlig. Detta framgår också av

att det i en tidigare under lagstiftningsarbetet föreslagen

formulering av 14 § eftersom det då uttryckligen angavs att

en ytterligare förutsättning för tillämpningen av

paragrafen var att marken inte genast behövde tas i anspråk

för det mer långsiktiga ändamålet enligt planen. Efter

påpekande från lagrådet uteslöts detta förtydligande i

lagtexten. Det var enligt lagrådet onödigt att skriva ut.

Det skulle gälla ändå. Härav följer att bygglov för

tillfällig åtgärd inte får lämnas när marken redan tagits i

anspråk för det slutliga planändamålet. - I detta fallet är

den aktuella fastigheten sedan länge ianspråktagen för sitt

planenliga ändamål (bostadsändamål). I ärendet har inte

framkommit att kommunen planerar att ändra planen för

fastigheten. Vid sådant förhållande saknas förutsättningar

att tillämpa bestämmelserna om lov för tillfällig åtgärd.

Vid denna utgång i ärendet saknas anledning att bedöma

huruvida ett barndaghem på fastigheten kan medföra sådana

störningar för de omkringboende som avses i 3 kap. 2 § PBL.

- Mot bakgrund av det anförda skall överklagandet bifallas

och det meddelade bygglovet undanröjas. - Fastighetsbolaget

Duvkullen HB yrkade att länsstyrelsens beslut skulle

undanröjas och att tillfälligt bygglov meddelades. -

Kammarrätten i Jönköping (1991-12-09, Stahre, Severin,

Löfgren): Såsom länsstyrelsen funnit kan permanent bygglov inte meddelas i förevarande fall med stöd av 8 kap. 11 § PBL. Beträffande förutsättningar för tillfälligt bygglov

gör kammarrätten följande bedömning. - Enligt 8 kap. 14 §

första stycket första meningen PBL får tillfälligt bygglov

lämnas om permanent bygglov inte kan ges på grund av

bestämmelserna i 8 kap.11 och 12 §§ samma lag. Frågan i

målet gäller i vad mån tillfälligt bygglov jämlikt den

angivna bestämmelsen får lämnas för en åtgärd som strider

mot en uttrycklig bestämmelse i en genomförd detaljplan. -

Bestämmelsen om tillfälligt bygglov måste bedömas utifrån

sitt samband med bestämmelserna i PBL om bl.a. detaljplan

och bygglov. En grundläggande förutsättning för permanent

bygglov enligt PBL är att detaljplanen som styr

markanvändningen skall beslutas efter samråd och med

möjlighet till inflytande från breda grupper. Avvikelser

från detaljplan som inte är att anse som mindre bör således

inte medges förrän den nya användningen har diskuterats och

beslutats på samma sätt. För att likväl möjliggöra

tillstånd i ett enskilt bygglovsärende finns bl.a.

bestämmelser om s.k. enkelt planförfarande. Syftet med de

nu redovisade bestämmelserna i PBL är att begränsa den

tidigare liberala praxisen i dispensfrågor som hade

utbildats efterhand. Genom PBL kan många situationer

undvikas där planerna efter genomförandet inte avspeglar

den faktiska markanvändningen. I 5 kap. 7 § punkt 9 PBL

finns bestämmelser om att tillfällig användning av mark

eller byggnader, som inte genast behöver tas i anspråk för

det ändamål som anges i planen, kan tillåtas genom att i

detaljplanen tas in särskilda bestämmelser om sådan

användning. Frågan om lov för tillfällig användning i

sådana fall regleras i 8 kap. 14 § första stycket andra

meningen PBL. Av uttalanden i den allmänna motiveringen i

propositionen till PBL (prop. 1985/86:1 s. 163) framgår att

dessa regler syftar till att mark används på ett

meningsfullt sätt i avvaktan på att planen genomförs. Som

exempel nämns att ett område som avsatts för en framtida

trafikanläggning under mellantiden utnyttjas för att

uppföra en mindre byggnad. - Såsom framgår av

länsstyrelsens beslut gjordes i lagstiftningsärendet också

uttalanden av innebörd att en förutsättning för tillfälligt

bygglov, som skulle gälla utan uttryckligt stadgande, var

att marken inte genast behövde tas i anspråk för det mera

långsiktiga ändamålet enligt planen. I specialmotiveringen

till 8 kap. 14 § PBL (prop. s. 722) markeras även sambandet

mellan detaljplanebestämmelser om tillfällig markanvändning

och bestämmelser om tillfälligt bygglov. - Samtidigt

uttalas dock att tillfälligt bygglov även kan ges för

ändring av en byggnads användningssätt. På så sätt kan t.ex

några lägenheter i ett flerbostadshus under en viss tid

användas för ett provisoriskt ändamål, t.ex. till förskola,

fritidshem eller skollokaler. Man kan också enligt

propositionen tänka sig möjligheten att bostäder

tillfälligt omvandlas till kontor i samband med

stadsförnyelse eller ombyggnad. - Den åsyftade räckvidden

av bestämmelsen i 8 kap. 14 § första stycket första

meningen PBL är uppenbarligen inte helt klar. Det bör

emellertid inte komma ifråga att i praktiken och för

betydande tidsrymder genom tillfälliga bygglov skapa

bristande överensstämmelse mellan planen och den faktiska

markanvändningen, en situation som införandet av PBL skulle

råda bot på. - Bolaget har till stöd för begäran om

tillfälligt bygglov anfört bl.a. följande. Projektet avser

ombyggnad av ett bostadshus om ca 200 kvm till en

föräldrakooperativ barnstuga för ca 15 barn. Den enda

synliga yttre förändringen på byggnaden är en brandtrappa.

Investeringskostnaderna beräknas till 780 000 kr som skall

skrivas av på tio år, vilket starkt talar för att projektet

skall betraktas som tillfälligt under en tid av maximalt

20 år. Det kommer att vara mycket enkelt att ställa om

byggnaden till bostadsändamål. - Den aktuella fastigheten

ingår i ett större seriebyggt småhusområde. Av beskrivning

fogad till gällande planbestämmelser från 1968 anges att

från angöringsgator utgår entregator som tillfarter till

husen och de till husen kopplade garagen. - Bolagets

motparter har om förhållandena vid fastigheten obestritt

anfört bl.a. följande. Fastigheten Oljetanken 1 är belägen

längst in på en återvändsgata som saknar trottoarer och

vändplan. Bilar backar därför längs hela gatan i stället

för att vända vilket utgör en trafikfara speciellt för de

permanentboendes barn. En fördubbling av trafiken är att

vänta. Villorna är avsedda för permanent boende och ej för

kommersiell verksamhet. - Såsom länsstyrelsen funnit har

fastigheten redan tagits i anspråk för sitt planenliga

ändamål, nämligen som bostad. Den sökta åtgärden strider

mot detaljplanens ändamålsbestämmelse och är till sin art

och omfattning inte obetydlig. Dess tillåtlighet är

uppenbarligen av väsentlig betydelse för de närboende.

Oavsett varaktigheten av den begärda markanvändningen bör

den inte komma till stånd utan det medborgarinflytande som

ett planförfarande ger. Länsstyrelsens beslut att vägra

framställningen om tillfälligt bygglov är därför riktigt

varför besvären inte skall bifallas. Vid denna utgång

saknas anledning att företa syn i målet. - Kammarrätten

lämnar besvären utan bifall. - Hos Regeringsrätten yrkade

bolaget att bygglov för tillfällig åtgärd skulle beviljas i

enlighet med byggnadsnämndens beslut. - Alvar W. och övriga

motparter bestred bifall till ändringsyrkandet och yrkade

att Regeringsrätten skulle företa syn på platsen. -

Boverket avgav yttrande i målet. - Regeringsrätten (1994-03-07, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Genom plan- och bygglagen (1987:10), PBL, avskaffades i princip den tidigare möjligheten att genom dispens bevilja permanenta avsteg från gällande plan. Av denna möjlighet återstår endast det snävt utmätta bemyndigandet i 8 kap. 11 § sjätte stycket PBL att lämna bygglov till åtgärder som innebär "mindre avvikelser" från planen, om avvikelserna är förenliga med planens syfte. En varaktig förändring av markanvändningen till att avse annat ändamål än det i planen angivna förutsätter i andra fall planändring, i förekommande fall genom anlitande av s.k. enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 § PBL. - Däremot kvarstår möjligheten att under vissa förutsättningar temporärt godta planstridiga åtgärder. Enligt 8 kap. 14 § första stycket första meningen "får" på sökandens begäran tillfälligt bygglov meddelas, bl.a. om permanent lov inte kan lämnas på grund av att den sökta åtgärden strider mot detaljplanen (11 §). Står det vid antagandet av detaljplanen klart, att mark eller byggnad inte genast behöver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen, kan i planen meddelas bestämmelser om tillfällig användning av mark eller

byggnad; har en ansökan om tillfälligt bygglov stöd i en

dylik detaljplanebestämmelse, "skall" enligt 8 kap. 14 §

första stycket andra meningen sådant lov beviljas. - Syftet

med den sistnämnda bestämmelsen om lov för tillfällig

åtgärd i enlighet med föreskrift i detaljplan är

uppenbarligen att möjliggöra ett meningsfullt utnyttjande

av marken i sådana fall där planläggningen ligger långt

före den realistiska genomförandetidpunkten (se prop.

1985/86:1 s. 163). Vad gäller bygglov för tillfällig

åtgärd, som inte grundar sig på detaljplan men som enligt

stadgandet ändå "får" meddelas, finns emellertid ingen

grund för antagande, att institutet uteslutande skulle vara

reserverat för situationer, där planen ännu ej genomförts.

Lagtexten ger inget stöd för att en sådan begränsning

gäller, och uttalanden i förarbetena pekar också i motsatt

riktning. Där anges som en nyhet att lov för en tillfällig

åtgärd kan lämnas även för ändring av en byggnads

användningssätt, varvid som exempel anförs att några

lägenheter i ett flerbostadshus under en tid används för

ett provisoriskt ändamål, t.ex. till förskola, fritidshem

eller skollokaler, eller att bostäder tillfälligt omvandlas

till kontor (prop. 1985/86:1 s. 722). - Regeringsrätten

finner mot bakgrund av vad nu anförts, att det

förhållandet, att det i målet aktuella kedjehuset tagits i

anspråk som bostad enligt den i detaljplanen angivna

ändamålsbestämmelsen, i sig inte utgör hinder mot bifall

till ansökningen att tillfälligt få använda byggnaden som

barndaghem. - Som ett grundläggande krav gäller emellertid

att den avsedda åtgärden verkligen är tillfällig. Det är

naturligtvis därvid inte tillräckligt, att ansökningen

endast avser en begränsad period, som ryms inom den i

8 kap. 14 § andra stycket föreskrivna maximitiden.

Omständigheterna måste också vara sådana, att åtgärdens

provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de

tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett

planenligt användningssätt framstår som reell. - Som stöd

för att det avsedda projektet är av tillfällig art har

bolaget i huvudsak åberopat, att det tillkommit för att

möta en tillfälligt ökad efterfrågan på daghemsplatser, att

investeringskostnaderna skall skrivas av på tio år och att

byggnaden med enkla medel kan återställas som bostad.

Vidare är upplyst att daghemsverksamheten skall bedrivas av

ett föräldrakooperativ, och att det finns kommunala daghem

i närheten. - Vad sålunda framkommit får enligt

Regeringsrättens mening anses utgöra godtagbara skäl för

att den åtgärd för vilken bygglov söks är att betrakta som

tillfällig. - För bifall till ansökningen förutsätts

dessutom en positiv utgång av den lämplighetsprövning som

förutsätts i 8 kap. 14 § första stycket första meningen

PBL, då där anges att bygglov för tillfällig åtgärd "får"

lämnas. Även om bygglov för tillfällig åtgärd enligt 8 kap.

14 § första stycket första meningen PBL jämförd med 11 § i

samma kapitel får lämnas inte bara då åtgärden strider mot

detaljplan - den situation som här står i fokus - utan

också då den inte uppfyller kraven i 3 kap., kan man enligt

Regeringsrättens mening inte vid lämplighetsprövningen

bortse från sådana faktorer som enligt sistnämnda kapitel

tillmäts betydelse (jfr Did/150/on m.fl., Plan- och bygglagen, 1987, s. 480 f.). Av 3 kap. 2 § jämförd med 3 kap. 11 § PBL framgår bl.a. att byggnadens användning inte får inverka negativt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenheter för omgivningen.

Prövningen av dylika frågor innefattar med nödvändighet ett

betydande mått av diskretionär bedömning. - Bolagets

motparter - de närboende - har i målet i allt väsentligt

inriktat sina invändningar på den fara för främst barn som

den befarade ökade trafiken på gatan utmed det tillämnade

daghemmet skulle utgöra. Bolaget har häremot invänt, att

flertalet barn torde komma att lämnas och hämtas av sina

föräldrar till fots eller per cykel, och att åtgärder

vidtagits för att förmå dem som använder bil att parkera

denna innan de kommer fram till den aktuella

återvändsgränden. - I sitt av byggnadsnämnden i

bygglovsbeslutet åberopade tillstyrkande yttrande den

4 april 1991 gör bygglovsavdelningen bedömningen, att

verksamheten tillfälligt kan bedrivas på fastigheten utan

att väsentliga störningar skall uppstå för de närboende.

Vidare anförs att den förmodade ökningen av biltrafik till

och från fastigheten inte skulle bli så stor att det skulle

ge några allvarligare störningar. - Regeringsrätten, som

inte finner anledning att företa syn på platsen, anser inte

tillräckliga skäl föreligga att ifrågasätta den

riskvärdering och lämplighetsprövning som har gjorts av den

tillståndsgivande myndigheten. - Då enligt vad

Regeringsrätten sålunda funnit hinder mot bifall till

ansökningen om bygglov för tillfällig användning av

ifrågavarande bostadshus som barndaghem inte föreligger,

skall överklagandet bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och

länsstyrelsens beslut, till följd varav byggnadsnämndens

överklagade beslut gäller. (fd II 1994-02-08, Sundberg)

*REGI

*INST