RÅ 1994 not 140

Återkallelse (föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort, resningsärende) / Återkallelse av körkort, föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort (avslag) / Avslag (återkallelse av körkort, föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort)

Not 140. Ansökan av allmänna ombudet i körkortsfrågor om resning i mål ang. körkort. - Sedan Alexius L. den 25 november 1992 gjort sig skyldig till en

hastighetsförseelse prövade Länsrätten i Jönköpings län

enligt 4 § förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte

av utländska körkort om hans amerikanska körkort alltjämt

kunde godkännas i Sverige. Länsrätten fann därvid i dom den

29 januari 1993 att körkortet skulle ha återkallats med

stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) och att den tid

varunder körkortet skulle ha varit ogiltigt i Sverige borde

ha bestämts till två månader. Eftersom Alexius L:s körkort

varit omhändertaget minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, fann länsrätten att ytterligare körkortsingripande beträffande körkortet inte skulle ske. -

I ansökningen yrkade allmänna ombudet att Regeringsrätten

skulle undanröja länsrättens dom. Hon anförde därvid i

huvudsak följande. Den 27 november 1992 hade till allmänna

ombudet inkommit ett beslut om omhändertagande av körkort

med godkänt ordningsföreläggande avseende Alexius L. från

Polismyndigheten i Jönköping. Till beslutet hade varit

fogat ett amerikanskt körkort. Av handlingarna hade framgått att Alexius L. var bosatt i USA och saknade svenskt personnummer. Allmänna ombudet hade samma dag ansökt om körkortsingripande avseende Alexius L:s amerikanska körkort utan att ha förvissat sig om huruvida Alexius L. var folkbokförd i Sverige eller ej. Sedan länsrätten meddelat dom i målet hade uppdagats att Alexius L. varit folkbokförd i Sverige sedan födelsen samt att han innehade ett gällande svenskt körkort. Hans amerikanska körkort hade således enligt 2 § förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort aldrig varit giltigt i Sverige. - Alexius L. uppgav i yttrande daterat den 16 februari 1993 bl.a. att han innehade såväl svenskt som amerikanskt medborgarskap samt att han var folkbokförd i Sverige. - Alexius L:s svenska körkort återkallades på grund av hastighetsförseelsen i fråga av Länsrätten i Malmöhus län genom dom den 10 maj 1993. - Regeringsrätten (1994-03-07, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Länsrätten i Jönköpings län beslöt i domen den 29 januari 1993 att inte ingripa beträffande Alexius L:s utländska körkort. Allmänna ombudet har inte anfört något skäl som ger anledning att bevilja resning i det genom denna dom avgjorda målet. - Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd II 1994-02-09, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST