RÅ 1994 not 145

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 145. Ansökan av Haradin O. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk

beslutade den 15 juni 1993 att avslå en ansökan av

Haradin O. och Irmete O. och deras barn Lavdije, Liridone

och Flutra om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem

enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen

(1989:529). Vidare förbjöds de att återvända till Sverige

före viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. Beslutet

överklagades till Utlänningsnämnden som i beslut den

29 november 1993 dels avslog överklagandet, dels avslog

dottern Adelina O:s ansökan om uppehållstillstånd. Nämnden

delade Invandrarverkets bedömning att makarna O. och deras

barn inte var att betrakta som flyktingar enligt 3 kap. 2 §

utlänningslagen och att inte heller sådana omständigheter

förelåg som avsågs i 3 kap. 1 § 3. samma lag. Nämnden fann

vidare att bestämmelsen i 3 kap. 4 a § utlänningsförordningen (1989:547) inte var tillämplig eftersom Lavdije O. inte uppfyllt lagrummets krav på tre terminers skolgång efter det att ansökan om uppehållstillstånd gjordes. Enligt nämnden krävdes det för tillämpning av nämnda lagrum att Lavdije O. påbörjat skolgången senast i början av maj 1991. Inte heller i övrigt fanns enligt nämnden skäl att bevilja uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade familjen O. att

resning skulle beviljas i det av Utlänningsnämnden avgjorda

ärendet samt att Regeringsrätten skulle besluta att vidare

verkställighet av den beslutade avvisningen inte fick

företagas. Vidare yrkade familjen O. att allmän rättshjälp

beviljades. - Till stöd för resningsansökningen anförde

familjen O. i huvudsak följande. Lavdije O. hade börjat i

skola i Malmö den 13 maj 1991 och gått där till avslutningen den 12 juni 1991 innan hon börjat i Hultsfred. Hon hade fullgjort tre terminers skolgång. Haradin O. hade inte av Utlänningsnämnden underrättats om att det var av vikt för bedömningen av ärendet att skolgången i maj/juni 1991 kunde styrkas. - Efter föredragning beslöt Regeringsrätten den 20 december 1993 att inhämta yttrande från Utlänningsnämnden över de till Regeringsrätten av familjen O. ingivna handlingarna. Regeringsrätten förordnade därjämte att vidare åtgärder för verkställighet av beslutade avvisningar inte fick äga rum intill dess Regeringsrätten slutligt avgjort resningsmålet. - I yttrandet anförde Utlänningsnämnden: Familjen O. har varit företrädd av två ombud vilka båda måste ha varit medvetna om betydelsen av att nämnden fick riktiga uppgifter om Lavdije O:s skolgång. Av ombudets, advokat Elias Arfwedson, inlaga den 24 augusti 1993, aktbil. 6, framgår att han varit väl förtrogen med innebörden av 3 kap. 4 a §

utlänningsförordningen (1989:547). Denna inlaga har

kommunicerats det offentliga biträdet, jur. kand. Hjalmar

Sjöberg. Denne har gett in ett intyg den 20 november 1998,

aktbil. 14, utvisande att Lavdije gått i Strandskolan sedan

augusti 1991. Det är nämndens uppfattning att sökandena

varit väl medvetna om kravet på att skolgång kunnat styrkas

under tre terminer fram till den 30 november 1992, varför

nämnden inte ansett det nödvändigt att bereda vare sig

advokaten Arfwedson eller jur. kand. Sjöberg ytterligare

tillfälle att styrka skolgång i maj/juni 1991. - Om nämnden vid sin bedömning av ärendet hade haft tillgång till det i resningsärendet åberopade intyget, hade detta inte påverkat ärendets utgång. Den undervisning som bedrivs vid

Celsiusgården kan enligt nämndens praxis inte anses

uppfylla de krav som avses på skolgång enligt 3 kap. 4 a §

utlänningsförordningen. Enligt Olof Pernby, Celsiusgården

Mottagningscenter Syd, drivs skolan i mottagningscentrets

regi med lärare avlönade av kommunen. - Skolan har egna

lokaler på mottagningscentret. I skolan går endast

asylsökande skolpliktiga barn. - Regeringsrätten

(1994-03-09, Tottie, Berglöf, Lindstam): I målet har inte visats omständigheter som bör föranleda resning. - Skäl att bevilja familjen O. allmän rättshjälp i resningsärendet föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. Regeringsrättens beslut den 20 december 1993 om förbud för vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning upphör därmed att gälla. - Regeringsrätten avslår ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1994-02-15, Hedin)

*REGI

*INST