RÅ 1994 not 151

Överklagande av Eva-Marie W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 151. Överklagande av Eva-Marie W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Nordvästra omsorgsstyrelsen i Stockholms läns landsting (1993-11-12) avslog en begäran från Eva-Marie W. att få del av anteckningar i hennes sons PBU-journal från och med januari 1993. - Eva- Marie W. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-01, Hallberg, Avellan-Hultman, Reimers): Enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess, såvitt nu är ifråga, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Av 14 kap. 4 § andra stycket samma lag framgår att sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte efterges av

denne, om det kan antas att den underårige lider betydande

men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. - Kammarrätten

gör följande bedömning. - De i målet aktuella

journalhandlingarna innehåller anteckningar under år 1993

avseende bl.a. behandling av Andreas W., född år 1984, på

PBU i Jakobsberg. Kammarrätten delar omsorgsstyrelsens

bedömning att sekretess föreligger för nämnda

journalhandlingar avseende Andreas enligt 7 kap. 1 § och

14 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen. Anteckningarna

skall därför inte lämnas ut till modern Eva-Marie W.

Däremot kan anteckningar den 21, 28 och 29 april 1993, som

ej innehåller uppgifter angående Andreas, inte anses

omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 § eller 14 kap. 4 §

andra stycket sekretesslagen. Inte heller kan dessa

anteckningar anses omfattas av sekretess enligt någon annan

bestämmelse i samma lag. Nämnda anteckningar skall därför

lämnas ut till Eva-Marie W. - Med ändring av

omsorgsstyrelsens beslut visar kammarrätten målet åter till

omsorgsstyrelsen för behandling i enlighet med vad som

angivits ovan. - I överklagandet fullföljde Eva-Marie W.

sin talan. - Regeringsrätten (1994-03-11, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-02-23, Hallner)

*REGI

*INST