RÅ 1994 not 154

Överklagande av Janna A. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 154. Överklagande av Janna A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Janna A. begärde att få ta del av vissa uppgifter hos tullen rörande mattor som importerats av

Heltäckande Mattor AB. - Tullkammaren Stockholm Nord

(1993-08-27) avslog framställningen. - Janna A. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-12, Schering, Avellan-Hultman, Nyqvist): Enligt 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos Tullverket i dess verksamhet angående bestämmande av tull m.m., för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden. Motsvarande sekretess gäller enligt 9 kap.

2 § första punkten samma lag i annan verksamhet som avser

tullkontroll och som inte faller under 1 §. Sådan uppgift

får endast lämnas ut om det står klart att den kan röjas

utan att den enskilde lider skada eller men. - De i målet

begärda uppgifterna hänför sig till sådan verksamhet hos

Tullverket för vilken sekretess gäller enligt angivna

stadganden. Eftersom det inte står klart att uppgifterna

kan röjas utan att Heltäckande Mattor AB lider skada finner

kammarrätten att hinder föreligger mot utlämnande av dessa.

- Kammarrätten avslår överklagandet. - Janna A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-03-11, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-02-08, Belfrage)

*REGI

*INST