RÅ 1994 not 156

Överklagande av Eric af W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 156. Överklagande av Eric af W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Eric af W. vidhöll hos Kammarrätten i Sundsvall ett yrkande att få ta del av offerten från den firma som antagits när det gällde Gagnefs kommunsupphandling av guldur 1992. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-12-22, Sjöberg, Tärnvik, Helin): Enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen får talan föras mot beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del av handling. Utredningen utvisar att något beslut, varigenom Eric af W:s begäran att få ta del av offerten avslagits, inte fattats av kommunen. Eric af W:s överklagande kan således inte prövas. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Eric af W. fullföljde sin begäran om att få ta del av den ifrågavarande offerten på guldur. - Regeringsrätten (1994-03-11, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): I målet har framkommit att en begäran av Eric af W. hos Gagnefs kommun om att få ut vissa handlingar rörande guldur har handlagts formellt felaktigt av kommunen. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten skäligt att visa målet åter till kommunen för prövning i föreskriven ordning av Eric af W:s nu aktuella begäran. - Regeringsrätten undanröjer

kammarrättens beslut och visar målet åter till Gagnefs

kommun för handläggning av Eric af W:s begäran. (fd III

1994-02-08, Belfrage)

*REGI

*INST