RÅ 1994 not 160

Ansökan av Lars S. om resning i mål om körkort

Not 160. Ansökan av Lars S. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Västerbottens län återkallade genom beslut den 24 oktober 1991 Lars S:s körkort tills vidare på grund av en hastighetsförseelse (121 km/tim mot tillåtna 90 km/tim) den 17 oktober 1991 och bestämde därvid giltighetstiden för beslutet till en månad. Genom dom den 13 maj 1992 prövade länsrätten målet slutligt och fann att grund för körkortsåterkallelse förelåg. Eftersom Lars S. varit

fråntagen behörigheten att föra motordrivet fordon under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, fann

länsrätten emellertid att ytterligare körkortsingripande

inte skulle ske. - Lars S. ansökte om resning och yrkade

ersättning med 9 500 kr för den olägenhet det medfört för

honom att få körkortet indraget. Till stöd för sin ansökan

anförde han bl.a. följande. Den senaste tiden hade han i

dagspressen uppmärksammat artiklar om trafikpilotens

inexakthet. En marginal som i hans fall om 1 km/tim var

mycket liten för en så allvarlig åtgärd som ett indraget

körkort. Hade en ökad säkerhetsmarginal, som nu diskuteras,

använts i hans fall hade han inte fått körkortet indraget.

- Regeringsrätten (1994-03-14, M. Sjöberg, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Lars S. anfört utgör inte skäl för resning. Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva yrkandet om ekonomisk ersättning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen och avvisar yrkandet om ersättning. (fd I 1994-03-02, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST