RÅ 1994 not 163

Överklagande av Reijo K. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 163. Överklagande av Reijo K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Reijo K. begärde hos Vivalla Lundby kommundelsnämnds socialkontor att utfå samtliga handlingar avseende barnavårdsärende rörande Evelyn S. -

Kommundelsnämnden (1993-06-28, Wenngren) avslog begäran med stöd av 7 kap. 4 § sekretesslagen med följande skäl: Handlingarna innehåller uppgifter om Evelyn S. och hennes mor, vilka inte ska utlämnas till annan person. - Reijo K. fullföljde sin talan. - Kammarrätten i Jönköping (1993-09-01, Hessmark, Ramberg, Eriksson): Enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller dock inte beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. - Innehållet i de handlingar som begärs utlämnade innehåller sådana uppgifter om enskilds personliga förhållanden som inte kan röjas utan att den enskilde lider men. Ett undantag härifrån är dock ett beslut den 23 mars 1993 av kommundelsnämnden att omhänderta Evelyn S. vilket inte omfattas av sekretess. - Kammarrätten ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att beslutet av den 23 mars 1993 utlämnas till Reijo K. Handlingen fogas som

bilaga B till denna dom. - I Regeringsrätten vidhöll

Reijo K. sin begäran att få ut samtliga handlingar i

barnavårdsärendet. Han anförde därvid bl.a. att han

tidigare haft vårdnaden om sin dotter och att han ville ha

information om vad som hade hänt henne. - Regeringsrätten (1994-03-14, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lika med kammarrätten finner Regeringsrätten att de begärda handlingarna omfattas av sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. (fd III 1994-02-10, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST