RÅ 1994 not 165

Ansökan av Bertil J. om rättsprövning av beslut om tillstånd att uppföra viltstängsel

Not 165. Ansökan av Bertil J. om rättsprövning av beslut om tillstånd att uppföra viltstängsel. - Länsstyrelsen i Södermanlands län beslöt den 18 oktober 1989 med stöd av 24 a § och 16 §naturvårdslagen (1964:822) jämfört med 3 kap. 2 § och 2 kap. 6 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. att avslå en ansökan av Bertil J. om tillstånd att få uppföra tre vilthägn på fastigheterna Ökenäs 1:1 och 2:4, Nyköpings kommun. - Bertil J. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet (1992-09-10) lämnade tillstånd för två hägn, de norra och de östra hägnen men avslog överklagandet beträffande det södra hägnet. - Bertil J. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut såvitt avsåg det södra hägnet och anförde följande. Det södra hägnet på Ökenäs omfattade enbart åker, kulturbetesmark och gammal beteshage. Betesdrift med hägnade hjortdjur på sådan mark var att anse som jordbruk. Området var inte ett sådant där allmänheten fick färdas fritt. Det var inte heller av betydelse för friluftslivet, vilket framgick av aktuell kommunal översiktsplan. Ett vilthägn med betande hjortdjur kunde inte påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Sådan alternativ betesdrift var att anse som rimlig utveckling av det lokala näringslivet. - Ett statligt förvaltningsorgan var inte berättigat att tillfoga en jordbruksfastighets ägare skada genom att med hänvisning till begreppet "allemansrätt" eller till naturvårdslagens "bestämmelser till skydd för friluftslivet" förvägra honom möjlighet att bedriva viss alternativ form av jordbruksdrift. - Regeringsrätten (1994-03-15, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner - beträffande det södra hägnet som det är fråga om i detta ärende - inte att Bertil J. visat att regeringen vid sin prövning, som gjorts mot bakgrund av innehållet i 16 och 24 a §§naturvårdslagen (1964:822), skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för den handlingsfrihet som nämnda lagrum ger. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1994-02-22, G. Mattsson)

*REGI

*INST