RÅ 1994 not 168

Not 168. Ansökan av Rolf L. om resning i ärende om

fastställande av arbetsplan för omläggning av väg. -

Vägverket beslöt den 17 augusti 1990 att fastställa en

arbetsplan för omläggning av väg 50 Motala-Askersund, delen

broar över Hammarsunden, m.m. samt indragning av väg,

Askersunds kommun. I en till ärendet hörande

sakägareförteckning över berörda fastighetsägare och

nyttjanderättsinnehavare m.fl. hade för fastigheten Skyrsta

4:1 upptagits Nevi Finans AB, Stockholm. Bolaget hade

underrättats om förslaget till arbetsplan och yttrat sig i

fastställelseärendet. - I ansökan om resning yrkade Rolf L.

att Regeringsrätten skulle upphäva Vägverkets beslut om

fastställande av arbetsplan och återförvisa ärendet till

Vägverket för ny handläggning. Vidare yrkade han att

beslutet om indragning av sträckningen av nuvarande väg 50

skulle undanröjas och att Regeringsrätten skulle meddela

verkställighetsförbud för pågående arbeten. Han anförde i

huvudsak följande. Den vägrätt som Vägverket erhållit på

fastigheten Skyrsta 4:1 var inte grundad på en lagligt

utarbetad arbetsplan. Vägverket hade vänt sig mot fel

fastighetsägare i sitt samråd om arbetsplanen. Mål om

kvarstad samt talan om bättre rätt förelåg för fastigheten

då arbetsplanen antogs. Vägverket hade kännedom om att

äganderätten till fastigheten var tvistig. Han hävdade

äganderätten till fastigheten enligt köpekontrakt från

1971. Han hade inte erhållit köpebrev och en bindande

lagfart för fastigheten. - Regeringsrätten (1994-03-15, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rolf L. har inte visat någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-23, Sandbäck)

*REGI

*INST