RÅ 1994 not 169

Not 169. Ansökan av Göran J. om resning i ärende ang. försäljning av fast egendom tillhörig jordfonden. -

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 20 oktober

1992 beslut i ärendet. Genom beslutet erbjöds tre intressenter, däribland Göran J., att köpa olika i beslutet

angivna skiften av jordbruksfastigheten Nedernäs 5:1 i

Roslagsbro socken, Norrtälje kommun, för viss angiven

köpeskilling. - Regeringsrätten har i beslut den 2 juli

1993 avvisat en av Göran J. tidigare ingiven ansökan om

rättsprövning av länsstyrelsens beslut med motivering att

beslutet inte innebar någon myndighetsutövning mot honom. -

I ansökan om resning yrkade Göran J., liksom tidigare, att

Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och visa ärendet

åter till länsstyrelsen för ny handläggning. Han hävdade

att han ensam borde ha erbjudits köpa hela fastigheten.

Vidare yrkade han inhibition. - Regeringsrätten

(1994-03-15, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr,

Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad

Göran J. anfört är ej av beskaffenhet att föranleda

resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-23, Sandbäck)

*REGI

*INST