RÅ 1994 not 17

Ansökan av Renato P. A. om resning i körkortsmål

Not 17. Ansökan av Renato P. A. om resning i körkortsmål. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade i dom den 4 november 1992 Renato P. A:s körkort enligt 16 § 6. körkortslagen och bestämde en spärrtid av 18 månader. Till grund för avgörandet låg Göteborgs tingsrätts dom den 11 juni 1992 enligt vilken Renato P. A. dömts till tre års fängelse för grovt narkotikabrott. Kammarrätten i Göteborg ändrade enligt dom den 8 januari 1993 inte länsrättens dom. Sedan Renato P. A. överklagat avvisade kammarrätten enligt beslut den 24 februari 1993 hans talan eftersom överklagandet gjorts för sent. Regeringsrätten fastställde enligt beslut den 28 juni 1993 kammarrättens avvisningsbeslut. - Renato P. A. ansökte om resning med yrkade att spärrtiden skulle sättas ned till tolv månader. Han anförde bl.a. följande. Han var villkorligt frigiven sedan den 24 oktober 1993. Han hade tagit kontakt med sin tidigare arbetsgivare som lovat honom ett arbete, och han hade börjat studera vid ett gymnasium i Göteborg. Han hade också en handikappad son, vilket innebar starkt behov av körkort. Han hade även en dokumenterad drogfrihet. - Regeringsrätten (1994-01-12, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Renato P. A. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1993-12-20, Clementz)

*REGI

*INST