RÅ 1994 not 174

Överklagande av Göte D. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 174. Överklagande av Göte D. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I skrivelser, som inkom till

Kammarrätten i Stockholm den 27 september 1993, yrkade

Göte D., såsom hans talan fick förstås, att kammarrätten

skulle bifalla en begäran om utfående av handlingar i visst

ärende som handlagts inom Bodens kommun resp. Kommunernas

pensionsanstalt, KPA. Göte D. begärde även att kammarrätten

skulle pröva en den 8 september 1988 ingången överenskommelse mellan honom och Bodens kommun angående garantipension m.m. - KPA upplyste följande. KPA var ingen myndighet utan en ideell förening. "Ägare" var kommunförbundet och landstingsförbundet. Det fattades aldrig några beslut hos KPA, utan KPA upprättade endast ett förslag till pensionsbeslut som sedan behandlades av kommunen. Hos KPA var inga handlingar allmänna. - Genom beslut av presidenten i kammarrätten den 27 september 1993 hänsköts ärendet till prövning på avdelning i kammarrätten. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-11, Grimby, Svensson, Sundlöf): Talan mot beslut att avslå enskild persons begäran att få ta del av en allmän handling kan enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) föras endast om beslutet fattats av en myndighet. Något beslut varigenom myndighet avslagit sådan begäran föreligger inte i målet såvitt gäller KPA. Göte E:s begäran kan därför inte prövas av kammarrätten. - Av 1 § förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar följer att besvär över ett beslut av Bodens kommun skall upptas av Kammarrätten i Sundsvall. Göte D:s begäran i vad den avser Bodens kommun skall därför överlämnas till Kammarrätten i Sundsvall. - Kammarrätten kan inte pröva den i ärendet aktuella överenskommelsen om garantipension m.m. Göte D:s begäran härom skall därför avvisas. - På grund av det anförda avvisar kammarrätten Göte D:s begäran i vad den avser rätt att få del av handlingar hos KPA och kammarrättens prövning av överenskommelsen om garantipension m.m. - Kammarrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för den handläggning som kan komma i fråga. - Göte D. fullföljde sin i kammarrätten förda talan såvitt avsåg begäran att få ta del av handlingar i visst ärende som handlagts inom Bodens kommun. - Regeringsrätten (1994-03-16, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd I 1994-02-22, Holmström)

*REGI

*INST