RÅ 1994 not 175

Överklagande av Rune B. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 175. Överklagande av Rune B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Rune B. begärde hos Polismyndigheten i Stockholm att få ta del av vissa uppgifter i förundersökning K 132349-93. - Polismyndigheten (1993-10-12, Severin): Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. - Sekretess gäller enligt 5 kap. 1 § för de uppgifter Rune B. begärt och uppgifterna skall därför ej lämnas ut. - I överklagande hos kammarrätten vidhöll Rune B. sin begäran. -

Kammarrätten i Stockholm (1993-11-01, Grimby, Sundlöf,

Jahn): Kammarrätten delar polismyndighetens bedömning och

ändrar inte det överklagade beslutet. - I överklagandet

fullföljde Rune B. sin talan. Han anförde därvid bl.a. att

han som part och klagande hade rätt till aktinsyn. -

Regeringsrätten (1994-03-16, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De begärda uppgifterna återfinns i en till Polismyndigheten i Stockholm ingiven handling. I likhet med underinstanserna finner Regeringsrätten att sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifterna. - Av 14 kap. 5 § sekretesslagen framgår att sekretess för uppgift i regel inte gäller i förhållande till en part i ett ärende. Rune B., som hörts upplysningsvis, är dock inte att anse som part i det ärende om förundersökning i brottmål som de begärda uppgifterna hänför sig till. Sekretessen gäller därför även gentemot honom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd I 1994-02-22, Holmström)

*REGI

*INST