RÅ 1994 not 176

Överklagande av Carl-Johan E. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 176. Överklagande av Carl-Johan E. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialstyrelsen (1993-11-25, Unander) avslog med hänvisning till 4 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) en begäran av Carl-Johan E. att utfå anmälan i ett visst ärende före den 15 december 1993 samt upplyste att anmälan efter detta datum skulle tillställas Carl-Johan E. - Carl-Johan E. överklagade beslutet och vidhöll sin framställning. Han anförde bl.a. att Socialstyrelsens tillämpning av 4 kap. 1 § sekretesslagen stod i strid med dess ordalydelse eftersom det här inte var fråga om uppgift "angående" planläggning eller förberedelse för inspektion. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-03, Hallberg, Nyquist, Reimers): Av 4 kap. 1 § sekretesslagen framgår att sekretess gäller för uppgift angående planläggning eller annan förberedelse för inspektion, revision eller annan granskning, som myndighet har att företa, om det kan antas att syftet med

granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs. - Den

handling Carl-Johan E. begär att få utlämnad rör en anmälan

om en inträffad händelse vid ett sjukhus. Anmälan har

föranlett Socialstyrelsen att besluta vidta utredning med

inspektion. - Eftersom den aktuella anmälan innehåller

uppgifter som rör såväl den händelse som de personer som

avses bli föremål för granskning får anmälan - efter det

att Socialstyrelsen beslutat vidta utredning - anses ingå i

ärendet om förberedelse av inspektion. Då det kan antas att

syftet med granskningsverksamheten skulle motverkas om

anmälan lämnas ut gäller sekretess för uppgifterna. -

Kammarrätten avslår överklagandet. - I överklagandet

fullföljde Carl-Johan E. sin talan. Han hemställde därvid

att hans yrkande skulle prövas utan hinder av att ändamålet

med yrkandet torde ha förfallit när Regeringsrätten

avgjorde målet. Till stöd för denna hemställan åberopade

han att han i egenskap av frilansjournalist begärde att få

ut kopior av hundratals liknande anmälningar varje år,

varför det fanns anledning att förmoda att motsvarande

situation skulle komma att uppstå igen. - Regeringsrätten (1994-03-16, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att Carl-Johan E. numera fått del av de ifrågavarande uppgifterna. Överklagandet föranleder inte något vidare yttrande av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1994-02-22, Holmström)

*REGI

*INST