RÅ 1994 not 177

Not 177. Överklagande av Eva K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Eva K. begärde hos Gottsunda

kommundelsnämnd i Uppsala kommun att få ta del av en

handling benämnd konsekvensbeskrivning av budget-94 som

föreståndargruppen inom barnomsorgen vid Gottsunda

kommundelsförvaltning tillställt Gottsunda kommundelsnämnd

med anledning av beredningen av nämndens verksamhetsplan

för perioden 1993-95. Eva K. begärde vidare att få ta del

av en handling som upprättats av kommundelsförvaltningens

rektorer som benämnts kommentarer kring föreslagen

budgetnivå. - Gottsunda kommundelsnämnd (1993-09-30,

Hahne): Gottsunda kommundelsnämnd bedömer ifrågavarande

handlingar som en del av beredningen av nämndens verksamhetsplan för 1993-95. Nämnden bedömer ej handlingarna som allmänna eftersom de varken inkommit till nämnden eller upprättats av nämnden i den mening som framgår av 2 kap.3 och 7-8 §§tryckfrihetsförordningen. Nämnden har inte tagit beslut i ärendet, som därför inte är slutbehandlat av nämnden. Att ärendet adresserats till nämnden från föreståndarna inom nämndens förvaltning innebär inte att ärendet inkommit till nämnden eftersom detta överlämnande skett inom samma myndighetsorganisation enligt 2 kap. 8 §. Också rektorernas kommentar betraktas av nämnden som överlämnade inom samma myndighetsorganisation. Båda handlingarna utgör endast led i beredandet av ärendet

rörande verksamhetsplanen. - Med hänvisning till ovanstående bedömer nämnden ej ifrågavarande handlingar som allmänna. Nämnden väljer att avslå Eva K:s begäran. - Eva K. yrkade att kammarrätten skulle slå fast att Gottsunda kommundelsnämnd förfarit i strid med 2 kap.6 och 8 §§tryckfrihetsförordningen när nämnden vägrat lämna ut

de begärda handlingarna till henne. - Gottsunda kommundelsnämnd avstyrkte bifall till överklagandet och

anförde bl.a. att samtliga begärda handlingar, sedan beslut

i fråga om nämndens verksamhetsplan fattats av nämnden,

numera hade expedierats till Eva K. - Kammarrätten i

Stockholm (1993-11-16, Bergh, Grimby, Westling): Eva K. har fått del av de begärda handlingarna. Överklagandet

föranleder därför inte någon kammarrättens vidare åtgärd. -

Hos Regeringsrätten yrkade Eva K. att hennes i kammarrätten

förda talan skulle prövas i sak. - Regeringsrätten

(1994-03-16, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr,

Lindstam): Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd I 1994-02-22, Holmström)

*REGI

*INST