RÅ 1994 not 179

Avslag (felaktig handläggning i mål om bistånd till grundtrygghet) / Felaktig handläggning i mål om bistånd till grundtrygghet (avslag)

Not 179. Ansökan av Kjell-Åke J. om resning i ärende om ekonomiskt bistånd till grundtrygghet. - Telge

kommundelsnämnd avslog den 23 maj 1991 en begäran från

Kjell-Åke J. om ekonomiskt bistånd till grundtrygghet. I

dom den 13 september 1991 lämnade Länsrätten i Stockholms

län Kjell-Åke J:s besvär över beslutet utan bifall. Han

överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm och begärde

muntlig förhandling, om kammarrätten skulle finna att behov

därav förelåg. Kammarrätten avslog hans begäran. I dom den

18 november 1992 avslog kammarrätten överklagandet avseende

sökt bistånd. Sedan Kjell-Åke J. fullföljt talan mot

kammarrättens dom, beslöt Regeringsrätten den 8 januari

1993 att inte meddela prövningstillstånd, i följd varav

kammarrättens dom står fast. - Kjell-Åke J. ansökte om

resning. Till stöd för ansökningen anförde han, utöver vad

han anfört i överklagandet av kammarrättens dom, att

kammarrätten inte haft fog för att avslå hans begäran om

muntlig förhandling. - Regeringsrätten (1994-03-17, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kjell-Åke J. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-03-01, Holmstedt)

*REGI

*INST