RÅ 1994 not 180

Överklagande av Byggnadsnämnden i Lidingö kommun samt Christina B. och Björn B. ang. bygglov

Not 180. Överklagande av Byggnadsnämnden i Lidingö kommun samt Christina B. och Björn B. ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Lidingö kommun (1989-10-10) påförde Stockholms läns landsting byggnadsavgift samt förelade landstinget att upphöra med olovlig ändrad användning av villa till behandlingshem inom fastigheten Tallen 25, Lidingö kommun. - Landstinget överklagade besluten. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1990-01-24, Carlsson) upphävde byggnadsnämndens beslut och föreläggande. - I besvär yrkade Byggnadsnämnden samt Christina B. och Björn B. att länsstyrelsens beslut skulle undanröjas och att byggnadsnämndens rättelseföreläggande skulle fastställas. Dessutom yrkade byggnadsnämnden att dess beslut angående byggnadsavgift skulle fastställas. - Stockholms läns landsting bestred bifall till besvären. - Kammarrätten i Stockholm (1991-09-19, Fischerström, Lindbäck, Johannesson): För att ändrad användning av lokalerna skall medföra att dessa anses ianspråktagna för ett väsentligen annat ändamål än tidigare måste krävas att en bygglovsprövning av lokalernas användning för nu ifrågavarande verksamhet skulle i något väsentligt hänseende skilja sig från en motsvarande prövning av lokalernas användning för barnhemsverksamhet. Det är kammarrättens bedömning att så inte är fallet. -

Användningen av lokalerna för ifrågavarande verksamhet

innebär således inte att dessa tagits i anspråk för

väsentligen annat ändamål än det vartill de förut använts.

Bygglov fordras därför inte för den nya användningen.

Följaktligen kan denna inte heller föranleda att

byggnadsavgift uttages. Besvären skall således inte vinna

bifall. - Kammarrätten avslår besvären. - Hos Regeringsrätten yrkade byggnadsnämnden samt Christina och Björn B. att kammarrättens och länsstyrelsens avgöranden skulle undanröjas. Härutöver yrkade byggnadsnämnden att nämndens rättelseföreläggande och beslutet om byggnadsavgift skulle fastställas. - Landstinget bestred ändringsyrkandena. - Regeringsrätten (1994-03-18, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 1 § första stycket 3 plan- och bygglagen (1987:10) krävs bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats. - För den i målet aktuella fastigheten gäller ett år 1963 meddelat bygglov avseende ombyggnad och ändrat

användningssätt, från bostadsfastighet till upptagningshem

för högst 16 barn i åldern 1-7 år. Byggnaden på fastigheten

har också under lång tid använts för detta ändamål och

senare i landstingets familjevård. Under åren 1983-1988 har

landstingets omsorgsnämnd använt den i sin

familjevårdsverksamhet för multiproblemfamiljer. Sedan

april 1989 används byggnaden av landstinget som

övergångsbostad för vuxna, från sluten psykiatrisk vård

utskrivna mentalpatienter. - Frågan i målet är om den

nuvarande användningen innebär att byggnaden tagits i

anspråk för väsentligen annat ändamål än det för vilket

byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har

lämnats. - Utformningen av den aktuella bestämmelsen i

plan- och bygglagen visar att frågan om det krävs bygglov

för viss ändrad användning av en byggnad skall avgöras i

första hand genom en jämförelse med byggnadens tidigare

faktiska användning (jfr också prop. 1985/86:1 s. 677). Som

kammarrätten funnit leder en sådan jämförelse till att den

nuvarande användningen av byggnaden inte kan anses innebära

att byggnaden tagits i anspråk för väsentligen annat

ändamål än det för vilket den senast har använts. Såvitt

framkommit i målet föreligger inte heller någon annan

omständighet som föranleder att krav på bygglov kan ställas

för det ändrade användningssättet. - Med hänsyn till vad

som anförts finner Regeringsrätten att bygglov inte

erfordras för det nya användningssättet och att

byggnadsavgift inte heller kan tas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens dom innehåller. (fd I 1994-02-24, Hagelin)

*REGI

*INST