RÅ 1994 not 183

Överklagande av Heinz S. och Margareta S. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 183. Överklagande av Heinz S. och Margareta S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Jur. kand. Siv Westerberg begärde hos Polismyndigheten i Kristinehamn att som ombud för Heinz och Margareta S. få ta del av förundersökningsprotokoll betr. Willy T. - Polismyndigheten (1993-11-17, von Dalen) biföll framställningen endast såvitt avsåg beslutet i ärendet och avslog framställningen i övrigt med stöd av 9 kap. 17 § första stycket 1. sekretesslagen (1980:100), då det kunde antas att skada eller men kunde uppstå för enskild om handlingen lämnades ut. - I besvär yrkade Heinz och Margareta S. att få ta del av ifrågavarande akt i dess helhet. I andra hand yrkade de att större delen av akten skulle lämnas ut med undantag för några synnerligen ömtåliga ord eller meningar i akten. De anförde bl.a. följande. Deras intresse av att få ta del av handlingarna var starkare än de intressen som skulle kunna skyddas. Under flera år hade de misstänkt att deras son misshandlats och att deras dotter utnyttjats sexuellt i fosterhemmet. Namnet på den person som slog larm om det sexuella utnyttjandet var redan känt för dem. De hade också haft kontakt med honom. Polismyndigheten hade inte i det överklagade beslutet angett vilka personer som skulle kunna skadas av ett utlämnande och inte heller på vilket sätt de skulle kunna skadas. Under alla omständigheter kunde inte hela förundersökningen vara sekretessbelagd. En rad uppgifter och delar av förundersökningen måste kunna lämnas ut utan att enskild lider men. - Kammarrätten i Göteborg (1993-12-15, Nilsson, Liljeqvist, Stenberg): Enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen gäller sekretess i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller enligt detta lagrum också för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. - Polismyndigheten har med anledning av överklagandet till kammarrätten överlämnat följande handlingar. Anmälan daterad den 4 augusti 1992, kostnadsräkning den 24 september 1992 med påtecknat beslut den 30 september 1992 om avskrivning av mål, socialnämndens sammanträdesprotokoll den 13 augusti 1992 § 218 och § 219, skrivelse från Willy T. daterad den 25 maj 1993, protokoll fört vid häktningsförhandling den 7 augusti 1992, förhörsutsagor daterade den 4 augusti, den 5 augusti och

den 6 augusti 1992, personblad den 5 augusti 1992,

underrättelse den 27 augusti 1993 om beslut i åtalsfrågan,

häktningsframställning och förordnande av offentlig

försvarare daterade den 6 augusti 1992 samt beslut om

tvångsmedel. - När det gäller förhörsutsagorna finner

kammarrätten att ett röjande av uppgifterna i dessa kan

antas vara till men för de personer som uppgifterna rör.

Dessa handlingar kan därför inte lämnas ut. Av samma skäl

kan inte heller skrivelsen den 25 maj 1993 eller handlingen

rörande beslut om tvångsmedel lämnas ut. Övriga handlingar

som angivits ovan kan däremot lämnas ut till Heinz och

Margareta S. - Med delvis bifall till överklagandet

återförvisar kammarrätten målet till polismyndigheten för

handläggning i enlighet med vad som angetts ovan. - I

överklagandet fullföljde Heinz och Margareta S. sin talan.

- Regeringsrätten (1994-03-18, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg): Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd II 1994-02-24, Karlberg)

*REGI

*INST