RÅ 1994 not 194

Not 194. Ansökan av Habiba M. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 13 september 1993 och den 29 november 1993 att avslå

Habiba M:s ansökningar från utlandet om uppehålls- och

arbetstillstånd. Hon hade hos Invandrarverket uppgivit

bl.a. att hon ansökte om uppehållstillstånd på grund av

anknytning till sin i Sverige bosatte make. Invandrarverket

motiverade avslagsbesluten med att motstridiga uppgifter

lämnats i de utredningar verket haft till förfogande. -

Habiba M. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning

i det av Invandrarverket avgjorda ärendet. - Till stöd för

ansökningen anförde hon bl.a. följande. Hon hade till

Invandrarverket lämnat in giftermålsbevis från Somalia och

utdrag ur den svenska folkbokföringen, där det framgår att

hon var gift med Mohamed A. Trots detta har uppehållstillstånd vägrats vilket stred mot gällande regler

för familjeåterförening. Samtliga svenska myndigheter utom

Invandrarverket ansåg att Mohamed A. var gift med henne.

Att verket ansett att Mohamed A. var ogift berodde på

missförstånd vid översättning från somaliska till svenska

språket under polisutredningen. Habiba M. kunde inte visa

att hon var gift på något annat sätt än genom att lämna in

giftermålsbevis. Invandrarverket hade avvisat beviset trots

att verket inte hade utrett om handlingen var förfalskad. I

varje fall borde reglerna om s.k. uppskjuten invandringsprövning ha tillämpats, vilket innebar att

Habiba M. borde ha fått tidsbegränsat uppehållstillstånd. -

Invandrarverket anförde i yttrande över resningsansökningen

i huvudsak följande. Makarna M:s relation var enligt

Invandrarverket inte sådan att ärendet avsåg familjeåterförening eftersom de inte tidigare hade

sammanlevt med varandra i ett gemensamt hushåll under

längre tid. Reglerna om uppskjuten invandringsprövning

tillämpades därför i ärendet. Det var inte ovanligt att det

i somaliska ärenden förekom försök att kringgå gällande

invandringsbestämmelser genom att låta släktingar (oftast

syskon eller syskonbarn) utge sig för att vara make eller

maka till den som redan var bosatt i Sverige. Förhållandena

i Somalia var också sådana att det inte gick att få fram

någon tillfredsställande dokumentation om familjeförhållanden m.m. Därtill kom att en mängd falska handlingar florerade i dessa sammanhang. De förklaringar som gavs i omprövningsärendet hos Invandrarverket och i resningsansökningen om de tidigare lämnade olika uppgifterna syntes mest vara tillrättalägganden och saknade i detta sammanhang värde. Sammanfattningsvis kunde sägas att Invandrarverkets erfarenhet av somaliska anknytningsärenden medförde att stor försiktighet måste iakttagas och att det måste ankomma på sökanden att visa att relationen var allvarligt menad. På grund av de motstridiga uppgifter som parterna redovisat hade Invandrarverket för närvarande bedömt att förhållandet inte var seriöst och därmed avslagit ansökan. - Regeringsrätten (1994-03-25, Björne, Dahlman, Werner, Swartling, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte framkommit några nya omständigheter som motiverar resning. Inte heller har visats att Invandrarverkets avgöranden är behäftade med brister av den art att resning bör beviljas. Skäl för resning har således inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1994-03-10, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST