RÅ 1994 not 196

Bifall (extraordinära besvär, avräkning av utländsk skatt) / Extraordinära besvär, avräkning av utländsk skatt (bifall)

Not 196. Besvär i särskild ordning av Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson ang. taxering till statlig inkomstskatt 1987 i Stockholm. - Kammarrätten i Stockholm (1991-03-25) meddelade dom ang. bolagets inkomsttaxering 1987 i Stockholm. - I Regeringsrätten yrkade bolaget avräkning av utländska skatter, som erlagts i Brasilien, Libyen, Nigeria och Venezuela, med sammanlagt 3 853 731 kr. - Riksskatteverket tillstyrkte att bolaget medgavs yrkad avräkning av utländsk skatt. - Regeringsrätten (1994-03-25, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 100 § första stycket 8) taxeringslagen (1956:623) har skattskyldig rätt att anföra besvär i särskild ordning om han inte erhållit avräkning av utländsk skatt. Regeringsrätten finner, att bolaget, som tidigare medgivits sådan avräkning med sammanlagt 62 721 410 kr, är berättigat till avräkning med ytterligare 3 853 731 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller besvären och förordnar att från den svenska inkomstskatten avseende 1987 års taxering i Stockholm skall räknas av 3 853 731 kr. (fd III 1994-03-09, Widström) Samma dag avgjordes ytterligare ett mål, 6465-1992, varigenom bolaget medgavs avräkning av utländska skatter, som erlagts i Saudiarabien, Spanien, Tunisien och Venezuela med sammanlagt 3 459 577 kr.

*REGI

*INST