RÅ 1994 not 198

Not 198. Överklagande av Gullan H. och Bengt H. ang. besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxeringar 1984 och

1985. - I ett mål angående allmän fastighetstaxering 1981

nedsattes taxeringsvärdet och det däri ingående bostadsbyggnadsvärdet för makarna H:s jordbruksfastigheter.

Med hänvisning härtill yrkade makarna i extraordinära besvär nedsättning av sina inkomsttaxeringar 1984 och 1985 såvitt avsåg värde av bostadsförmån och garantibelopp. - Länsrätten i Jönköpings län (1989-06-15) avvisade besvären. - I kammarrätten fullföljde makarna sin talan och begärde muntlig förhandling. - Kammarrätten i Jönköping (1991-06-14, Francke, Gårdmark, Hansson) fann att makarna hade rätt till besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623). Kammarrätten förordnade att makarnas talan skulle tas upp till prövning samt visade målen åter till länsrätten för sådan prövning. Vid denna utgång föranledde yrkandet om muntlig förhandling inte något vidare yttrande. - I Regeringsrätten vidhöll Gullan H. och Bengt H. sitt yrkande om nedsättning av taxeringarna. För det fall att prövningstillstånd skulle vägras yrkade de nedsättning av taxeringsvärdet för jordbruksfastigheterna. - Regeringsrätten (1994-03-28, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. För att part skall få föra talan mot ett beslut av kammarrätt fordras enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att beslutet gått parten emot. Mot beslut varigenom mål återförvisas till lägre instans får dock - enligt 34 § nämnda lag - talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. - Kammarrättens beslut den 14 juni 1991 har - till den del beslutet avsett fråga som inverkar på målets utgång - inte gått Gullan och Bengt H. emot. Vid sådant förhållande kan deras talan hos Regeringsrätten inte tas upp till prövning. Som kammarrätten uttalat ankommer det på länsrätten att pröva deras yrkande om nedsättning av 1984 och 1985 års taxeringar. - Vad Gullan och Bengt H. anfört rörande ifrågavarande fastigheters taxeringsvärden kan inte bli föremål för prövning i nu förevarande sammanhang. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens avvisar

Gullan H:s och Bengt H:s överklaganden. (fd I 1994-03-10,

Karlsson)

*REGI

*INST