RÅ 1994 not 199

Extraordinära besvär (ej prövning, för sent anförda i Regeringsrätten)

Not 199. Besvär i särskild ordning av Kjell Ö. avseende inkomsttaxering 1984. - Kammarrätten i Sundsvall avgjorde genom dom den 29 maj 1989 ett mål angående Kjell Ö:s

inkomsttaxering 1984. - I besvär, som gavs in till den

lokala skattemyndigheten i mars 1990 och sedermera

överlämnades till Regeringsrätten, yrkade Kjell Ö.

nedsättning av taxeringen med visst belopp som avsåg

retroaktivt utgivet underhållsbidrag till icke hemmavarande

barn. - Regeringsrätten (1994-03-28, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 100 § tredje stycket taxeringslagen (1956:623) skall besvär i särskild ordning anföras inom fem år efter taxeringsåret. Kjell Ö:s besvär kom in till länsrätten den 3 april 1990 och således mer än fem år efter taxeringsåret 1984. Hans besvär kan därför inte upptagas till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar besvären. (fd I 1994-03-10, Karlsson)

*REGI

*INST