RÅ 1994 not 2

Journalanteckningar förda vid barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (PBU)

Not 2. Överklagande av Lena E. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Lena E. begärde hos landstinget att få ut sin personakt. - Stockholms läns landsting (presidiet, 1993-01-22) beslöt att lämna ut akten med den inskränkningen att vissa uppgifter som rörde nära anhörig skulle hållas hemliga med stöd av 7 kap. 1 § sekretesslagen. - I överklagande vidhöll Lena E. sin begäran att få ta del av personakten i dess helhet. - Kammarrätten i Stockholm (1993-04-13, Bergh, Grimby, Bonnert): Vissa delar av personakten innehåller uppgifter som enbart rör Lena E. själv. Dessa delar har hon rätt att få ut med stöd av 14 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) om inte undantaget i 7 kap. 3 § samma lag föranleder annat. Stöd saknas för att detta undantag är tillämpligt. - I övrigt är det fråga om uppgifter som rör Lena E:s föräldrar eller andra henne närstående. I denna del kan hon inte ensam åberopa 14 kap. 4 § som sekretessbrytande, även om uppgifterna rör även henne. Sekretess föreligger enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen även för uppgifter som rör föräldrarna eller annan närstående. Enligt detta lagrum gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Presumtionen är således för sekretess. Det kan till stora delar förutsättas att det här är fråga om uppgifter som Lena E. redan känner till. Uppgifter av förevarande art kan lämnas ut till henne utan att någon av nyss nämnda personer lider men. Detsamma gäller vissa andra uppgifter på grund av dessas uppenbart harmlösa karaktär. Vidare bör beaktas att uppgifterna angår förhållanden 30 år tillbaka i tiden och att fråga är om utlämnande till närstående. Det återstår härefter endast enstaka inslag i texten beträffande vilka det inte kan anses stå klart att de kan röjas utan att den berörde lider men. Endast i dessa delar föreligger sekretess i målet. - Kammarrätten förordnar med ändring av landstingsstyrelsens beslut att personakten skall lämnas ut till Lena E. utom i de avsnitt av journalhandlingen med beteckning L N:r 98/63 som kammarrätten satt inom röd klammer. - Handlingarna i målet överlämnas till landstinget för utlämnande i enlighet med det anförda. - Lena E. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-01-11, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. (fd I 1993-12-15, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST