RÅ 1994 not 200

Överklagande av Erik W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxeringar 1986 och 1987

Not 200. Överklagande av Erik W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxeringar 1986 och 1987. - Taxeringsnämnden medgav Erik W. avdrag för bilkostnader i tjänsten med 15 489 kr vid 1986 års taxering och med 16 844 kr vid 1987 års taxering mot yrkade 38 907 kr resp. 36 732 kr. - I besvär yrkade han att få hela de yrkade avdragen. - Länsrätten i Blekinge län (1989-12-27, ordf. von Zweigbergk) lämnade besvären utan bifall. - I överklagande som kom in i december 1991 yrkade Erik W. omprövning av taxeringarna. - Kammarrätten i Jönköping (1994-01-25, Elmin, Ekman, Johansson): Erik W:s yrkande kan prövas endast om förutsättningar för besvär i särskild ordning föreligger enligt 99-100 §§taxeringslagen (1956:623). Erik W. har inte anfört något som medför att sådana förutsättningar föreligger. Hans överklagande kan därför inte tas upp till prövning. - Kammarrätten tar inte upp överklagandet till prövning. - I Regeringsrätten yrkade Erik W. att kammarrättens beslut skulle omprövas. - Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling) fastställde kammarrättens beslut. (fd III 1994-03-08, Belfrage)

*REGI

*INST