RÅ 1994 not 202

Uppgift om faderskap i arkiverad barnavårdsmannaskapsakt

Not 202. Överklagande av Anders R. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Anders R. besökte Göteborgs stadsarkiv för att få läsa bl.a. barnavårdsmannaskapsakten 27817. Eftersom han inte fick ta del av hela akten begärde han beslut av myndigheten i sekretessfrågan. - Göteborgs servicenämnd (1994-01-03, delegationsbeslut av stadsarkivarien): Ni fick ta del av samtliga uppgifter förutom s. 5 i häftet "Anteckningar av barnavårdsman", som ingår i barnavårdsmannaskapsakten. Denna sida innehåller en

uppgift om en tänkbar fader utan att dennes faderskap

blivit fastställt. Att Ni inte fick se denna sida

motiverades med bestämmelser i sekretesslagens 7 kap. 4 §.

- Med hänvisning till bestämmelser i sekretesslagen 7 kap.

4 § anser jag mig förhindrad att lämna ut uppgifter om ett

icke fastställt faderskap. - I besvär vidhöll Anders R. sin

begäran att få ta del av uppgift om vem som antecknats som

tänkbar fader för honom. - Kammarrätten i Göteborg

(1994-01-21, Nordbeck, Ericsson, Hagard Linander):

Göteborgs servicenämnd har med stöd av 7 kap. 4 §

sekretesslagen vägrat att lämna ut den av Anders R. begärda

handlingen. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess inom

socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan

röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående

lider men. Med socialtjänst förstås bl.a. verksamhet som

enligt lag handhas av socialnämnd. Enligt 13 kap. 4 § samma

lag och punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen

gäller sekretessen enligt 7 kap. 4 § även den

barnavårdsmannaskapsakt som är i fråga i målet. - Den

begärda handlingen innehåller uppgift om enskilds

personliga förhållanden. Kammarrätten finner att det inte

står klart att uppgiften kan röjas utan risk för att den

som avses med uppgiften lider men. - Kammarrätten avslår

överklagandet. - Anders R. fullföljde sin talan. -

Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Tottie, Dahlman,

Werner, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd III

1994-03-08, Belfrage)

*REGI

*INST