RÅ 1994 not 204

Överklagande av Erik M. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 204. Överklagande av Erik M. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos Säkerhetspolisen begärde Erik M. (Sydsvenska Dagbladet) att få ta del av handlingar med

diarienummer SA 224-193-93, SH 237-93 och SH 20-94. - Säkerhetspolisen (1994-02-04): Beslut, dnr 224-193-93. SÄPO avslår Din begäran att få ta del av innehållet i handlingen. - Motivering. - Handlingarna innehåller uppgifter om Sveriges förhållande till annan stat samt förhållanden som i övrigt rör annan stat. De innehåller vidare uppgifter om SÄPO:s brottsförebyggande verksamhet. Det kan antas att ovannämnda intressen skulle komma till skada om uppgifterna röjs. SÄPO anser därför att uppgifterna är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § 2 st. samt 5 kap. 1 § 3 p.sekretesslagen (1980:100). - Beslut, dnr 237-93. SÄPO avslår Din begäran att få ta del av innehållet i handlingen. - Motivering. - Det kan antas att SÄPO:s förmåga att förebygga, uppdaga, utreda och beivra brott skulle komma till skada ifall de uppgifter som nu inte lämnas ut röjs. SÄPO anser därför att uppgifterna är sekretessbelagda enligt 5 kap. 1 § 1 st. 3 p. sekretesslagen. - Beslut, dnr 20-94. SÄPO avslår Din begäran att få ta del av innehållet i handlingen. - Motivering. - Handlingen innehåller uppgifter som berör SÄPO:s verksamhet vad avser att förebygga, uppdaga, utreda och beivra brott. Handlingen, som är en utsaga från en enskild, behandlar enskilds personliga förhållanden. Det kan antas att fara uppkommer för att någon lider allvarligt men, om uppgifterna röjs. SÄPO anser därför att uppgifterna är sekretessbelagda enligt 5 kap. 1 § 1 st. 3 p. samt 9 kap. 17 § 2 st.sekretesslagen. - I besvär vidhöll Erik M. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-16, Hallberg, Pernold, Avellan-Hultman): ej ändring. - Erik M. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Dahlman, Werner, Swartling, Ragnemalm)

fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-03-10,

Belfrage)

*REGI

*INST