RÅ 1994 not 205

Avslag (förkommet meddelande från ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Förkommet meddelande från ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Rättshjälp genom offentligt biträde omfattade också ansökan om återställande av försutten tid

Not 205. Ansökan av Gani M. om återställande av försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 23 juni 1993 att avslå en ansökan av Gani M. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Beslutet, som delgavs Gani M. personligen den 4 augusti 1993, överklagades inte. I Regeringsrätten ansökte Gani M. om att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut skulle återställas. Han ansökte också om allmän rättshjälp. - Till stöd för ansökningen om återställande av försutten tid anförde Gani M. att han inte fått del av en skrivelse från sitt ombud angående överklagande av Invandrarverkets beslut. Han uppgav vidare att assistenten på förläggningen hade påstått att ombudet överklagat beslutet. - Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Gani M. har inte visat att det föreligger skäl för att återställa försutten tid för att överklaga Invandrarverkets beslut. - Den rättshjälp som beviljats Gani M. i ärendet hos Invandrarverket omfattar även ansökan om återställande av

försutten tid för överklagande (jfr RÅ 1991 ref. 28). -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen om återställande av försutten tid och avvisar

ansökningen om rättshjälp. (fd III 1994-03-15, Hartzell)

*REGI

*INST