RÅ 1994 not 206

Not 206. Ansökan av Stefan I. om resning i mål ang.

återkallelse av körkort. - Länsrätten i Jämtlands län

återkallade genom lagakraftvunnen dom den 29 november 1991

Stefan I:s körkort med stöd av 16 § 8 körkortslagen

(1977:477), eftersom Stefan I. inte hade följt föreläggande

att inkomma med intyg från läkare med specialistkompetens i

psykiatri. I domen föreskrevs att det återkallade körkortet

skulle lämnas ut till Stefan I., om han inom tre månader

från delgivningen av domen vidtog förelagd åtgärd.

Stefan I. delgavs domen den 6 december 1991. - Stefan I.

ansökte om resning och anförde därvid bl.a. följande. Då

länsrättens dom delgavs honom kontaktade han överläkare

Bengt Andree, som tidigare muntligen gett honom löfte om

att ett läkarintyg skulle översändas till Länsstyrelsen i

Östersund. Ett nytt läkarintyg, daterat den 9 december

1991, blev utskrivet. Avsikten med detta intyg var att

förorda en körkortsindragning på 9-12 månader. Först i maj

1992 erhöll Stefan I. en kopia på detta läkarintyg. Vid

kontakt med länsstyrelsen kände handläggaren där inte till

något läkarintyg. Anledningen till förseningen av intyget

var fortfarande okänd. Men körkortsingripandet var gjort

och länsrättens dom fastställd på felaktiga grunder. -

Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stefan I. har inte visat skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-15, Hartzell)

*REGI

*INST