RÅ 1994 not 208

Ansökan av Munken M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 208. Ansökan av Munken M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog

genom beslut den 13 juli 1992 en ansökan av Munken M. om

uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med

förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 27 januari 1994 avslog

Utlänningsnämnden hans överklagande. Invandrarverket avslog

i beslut den 7 februari 1994 en ny ansökan om

uppehållstillstånd m.m. - Munken M. ansökte om resning och

anförde till stöd härför bl.a. följande. Inför Utlänningsnämnden hade han åberopat ett läkarutlåtande till

styrkande av att han torterats i hemlandet. Nämnden

konstaterade i sitt beslut att slutsatserna i utlåtandet

grundade sig på hans egna uppgifter. Enligt nämndens mening

kunde undersökningsfynden ha uppkommit vid andra tidpunkter

och på annat sätt än genom tortyr. De bevisregler som

skulle gälla i ett asylärende var sådana att den

asylsökande måste göra antagligt att han var i behov av

asyl i Sverige. Vid sådant förhållande kunde det inte

åligga beslutande myndighet att resonera mot den bevisning

som åberopats. Genom läkarutlåtandet måste hans uppgifter

anses vara antagliga. Utlänningsnämndens beslut grundade

sig därför på felaktig tillämpning av gällande bevisregler.

Vidare syntes nämnden ha underlåtit att inhämta yttrande

från Invandrarverket avseende ingivet läkarutlåtande.

Härigenom hade han betagits möjligheten att få sin sak

prövad i två instanser. - Regeringsrätten (1994-03-28, Brink, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Munken M. har inte visat skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-23, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST