RÅ 1994 not 21

Not 21. Besvär i särskild ordning av Jan F. ang.

inkomsttaxering 1984, m.m. - I avsaknad av deklaration åsatte taxeringsnämnden vid 1984 års taxering Jan F. en till statlig inkomstskatt taxerad och beskattningsbar inkomst av 92 900 kr och en till kommunal inkomstskatt taxerad inkomst av 92 400 kr med beskattningsbar inkomst 84 900 kr. Den 27 januari 1986 inkom Jan F. till Länsrätten i Norrbottens län med besvär i särskild ordning och yrkade att bli taxerad enligt en till besvären fogad deklaration. Taxeringsintendenten anförde i yttrande till länsrätten att besvären inte skulle tas upp till prövning och anförde vidare i sak att inkomst av rörelse borde begränsats till noll kr och tillstyrkte efter vissa justeringar av deklarationen att den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten bestämdes till noll kr och den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten till 1 912 kr utgörande garantibelopp. Jan F. godtog vad taxeringsintendenten anfört. Länsrätten, som fann att Jan F. inte anfört sådan omständighet som medförde att besvären kunde prövas i särskild ordning, avvisade besvären i beslut den 31 juli 1987. Kammarrätten i Sundsvall beslutade i överklagade beslutet efter muntlig förhandling att lämna överklagandet utan bifall. - I besvären yrkade Jan F. i första hand att Regeringsrätten skulle återförvisa ärendet till kammarrätten för förnyad prövning och i andra hand att Regeringsrätten skulle ta upp ärendet till prövning. - Till stöd för yrkandena anförde Jan F. personliga och ekonomiska problem samt sjukdom. - Regeringsrätten (1994-01-20, Tottie, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i vad avser besvären i särskild ordning. - Med hänsyn till omständigheterna bör emellertid resning beviljas och taxeringarna nedsättas i enlighet med vad taxeringsintendenten tidigare yttrat i målet. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför

fast. - Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Jan F:s inkomsttaxering 1984 till följande belopp (beloppen utelämnade här). (fd III 1994-01-18, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST