RÅ 1994 not 212

Ansökan av Sixten Ö. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande

Not 212. Ansökan av Sixten Ö. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 26 mars 1993 dom i mål angående

vitesföreläggande för Sixten Ö. enligt djurskyddslagen.

Sedan Sixten Ö. överklagat domen, avvisade kammarrätten i

beslut i protokoll den 23 april 1993 överklagandet eftersom

det hade kommit in för sent. - Regeringsrätten avslog den

4 november 1993 en ansökan av Sixten Ö. om återställande av

försutten tid för att överklaga kammarrättens dom. -

Sixten Ö. ansökte på nytt om återställande av försutten tid

och anförde följande. På grund av att han låg sjuk i

influensa med hög feber under tiden 9-21 april 1993 hade

han varit ur stånd att överklaga kammarrättens dom inom

laga tid. - Regeringsrätten (1994-03-29, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sixten Ö. har inte visat att han varit förhindrad att inom föreskriven tid överklaga kammarrättens dom och inte heller i övrigt anfört någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga domen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-03-15, Sandbäck)

*REGI

*INST