RÅ 1994 not 214

Not 214. Ansökan av Kerstin M. m.fl. om resning i mål ang. namnbyte. - Makarna Uno och Kerstin M. samt deras barn Johan och Christina ansökte 1980 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om att få byta efternamn till von

Knorring. Som skäl angavs bl.a. att von Knorring var

Uno M:s farmors efternamn som ogift, att han kände sig

bunden till farmoderns släkt och att sökandena ofta kallats

för von Knorring enbart eller von Knorring i förening med

M. Uno M. avled 1982. I beslut den 5 april 1983 avslog PRV

ansökningen enligt 13 § första stycket namnlagen

(1982:670). PRV angav som skäl att enligt 14 § andra

stycket namnlagen byte till ett efternamn kunde ske utan

hinder av 13 § samma lag endast om det fanns synnerliga

skäl och att vad som framförts till stöd för ansökningen

inte kunde anses utgöra sådana synnerliga skäl. I beslut

den 23 september 1983 med anledning av överklaganden av

Kerstin, Johan och Christina M. gjorde Patentbesvärsrätten

inte ändring i det överklagade beslutet. Regeringsrätten

beslutade den 9 november 1984 att inte meddela

prövningstillstånd. - Kerstin, Johan och Christina M.

ansökte om resning i det av Patentbesvärsrätten avgjorda

målet och yrkade att de skulle få anta efternamnet von

Knorring. De anförde i huvudsak följande. Deras ansökan om

namnbyte avslogs med stöd av den så kallade 80-årsregeln.

Denna ej lagstadgade regel tillämpades av PRV vid antagande

av släktnamn i rakt nedstigande led. I förarbetena till

namnlagen prioriterades släktskapet. Vid genomgång av

godkända namnändringar hade ett antal uppvisat samma

släktskapsförhållanden och struktur som deras familjs.

Namnlagens innebörd var inte att gynna sökande av namnbyte

som hade fördel av släktings civilstånd eller fysiska

överlevnad. - Regeringsrätten (1994-03-29, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-15, G. Mattsson)

*REGI

*INST