RÅ 1994 not 220

Överklagande av Svensk Kreditleasing Invest AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989

Not 220. Överklagande av Svensk Kreditleasing Invest AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989. - I dom den 10 maj 1990 vägrade Länsrätten i Kalmar län bolaget avdrag vid 1986 års taxering för nedskrivning av en lånefordran om 23 591 kr. Länsrätten påförde också skattetillägg. Sedan bolaget fullföljt sin talan till Kammarrätten i Jönköping, fann denna i dom den 31 mars 1993 att bolaget - bl.a. med hänsyn till att gäldenären försatts i konkurs först 1988 - inte visat vare sig att fordringen saknat värde vid utgången av år 1985 eller att bolaget eljest varit berättigat till yrkat avdrag avseende fordringen vid den aktuella taxeringen. I domen bestämde kammarrätten dock att bolaget inte skulle påföras

skattetillägg avseende lånefordringen. - Bolagets taxering

1989 prövades efter besvär av bolaget avseende andra

sakfrågor än den nyss nämnda av Länsrätten i Kalmar län och

- sedan bolaget fullföljt sin talan - av Kammarrätten i

Jönköping i dom den 31 mars 1993. - I besvär i särskild

ordning, som kom in till Länsrätten i Kalmar län den

23 april 1993 och av länsrätten överlämnades till

Regeringsrätten för avgörande, yrkade bolaget att dess

taxering 1989 skulle nedsättas med 23 591 kr. - Bolaget

anförde bl.a. följande. Dess talan avsåg det avdrag för

nedskrivning av fordran som kammarrätten vägrat vid 1986

års taxering. Gäldenären försattes i konkurs 1988 i följd

varav bolaget hade rätt till ifrågavarande avdrag vid

taxeringen för inkomståret 1988. - Riksskatteverket

tillstyrkte i yttrande till Regeringsrätten i sak att

bolaget medgavs avdrag för nedskrivning på fordran med

23 591 kr vid 1989 års taxering. Eftersom bolaget kunnat

yrka det ifrågavarande avdraget genom besvär i ordinär

ordning enligt 76 § fjärde stycket taxeringslagen

(1956:623) avstyrkte Riksskatteverket dock att besvären

togs upp till prövning. - I erinringar med anledning av

Riksskatteverkets yttrande anförde bolaget i huvudsak att

bolaget hade bedömt länsrättens dom angående taxeringen

1986 som felaktig och då valt att överklaga den domen

istället för att anföra besvär med yrkande om avdrag för

nedskrivningen vid 1989 års taxering. Bolaget ansökte i

andra hand om resning. - Regeringsrätten (1994-04-08,

Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget anfört utgör inte

tillräckliga skäl för rätt till besvär i särskild ordning.

- Regeringsrätten finner emellertid med hänsyn till

omständigheterna skäligt att bolagets nu aktuella yrkande

om nedsättning av inkomsttaxeringen 1989 efter beviljande

av resning får prövas av Länsrätten i Kalmar län. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten prövar inte bolagets besvär i särskild ordning. - Med beviljande av resning förordnar Regeringsrätten att Länsrätten i Kalmar

län skall pröva bolagets yrkande om nedsättning av bolagets

inkomsttaxering 1989 med 23 591 kr. - Handlingarna i målet

överlämnas till Länsrätten i Kalmar län. (fd III

1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST