RÅ 1994 not 221

Kammarrätts beslut om återförvisning i sekretessmål / Besvärsordning (kammarrätts återförvisningsbeslut inverkade ej på målets utgång)

Not 221. Överklagande av Sören G. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sören G. (Sveriges Radio/Dagens Eko) begärde att få ta del av ett avtal mellan Haninge kommun

och Nordbanken/Sparbanken avseende kredit om 700 milj. kr.

- Kommunstyrelsen i Haninge kommun (1993-09-16) avslog framställningen med hänvisning till 6 kap. 3 §

sekretesslagen (1980:100). - I besvär vidhöll Sören G. sin

begäran. I andra hand yrkade han att få ut delar av

avtalet. För det fall att kammarrätten skulle finna att

6 kap. 3 § sekretesslagen var tillämplig yrkade han att få

ta del av de delar där siffror som gällde lånet hade tagits

bort, eftersom lånevillkoren då inte skulle behöva röjas.

Han anförde att det från demokratisynpunkt fanns ett stort

allmänintresse att få kännedom om vilket avtal kommunen och

bankerna hade ingått. - Kommunen anförde i yttrande bl.a.

Landshövdingen Ulf Adelsohn hade i skrivelse till

kommunstyrelsen redovisat hur bostadsstiftelsen Haningehems

ekonomi skulle saneras. Kommunfullmäktige hade vid

sammanträde 1993-06-14 behandlat frågan. Avtalet i dess

helhet, med undantag för landshövdingens skrivelse och

kommunfullmäktiges beslut, skulle hållas hemligt enligt

6 kap. 3 § sekretesslagen. Haninge kommun skulle under

hösten 1993 förhandla med andra kreditgivare om förlängning

av gällande krediter. Om villkoren i detta avtal blev kända

skulle kommunen hamna i ett läge där dessa krediter sades

upp. Skulle detta inträffa föll också förutsättningarna för

krediten om 700 milj. kr. Härigenom skulle kommunen

förorsakas skador. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-14, Belfrage, Lagebrant Toren, Landelius): I 6 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100) stadgas att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs. - Av förarbetena

till paragrafen (prop. 1979/80:2 Del A s. 149) uttalas att

sekretessen inte bara avser de uppgifter som rör ett visst

lån utan även alla andra uppgifter som, utan att vara

direkt hänförliga till lånet, ändock har ett nära samband

med upplåningsverksamheten. Som exempel kan nämnas sådana

uppgifter som tas upp i promemorior eller särskilda

uttalanden till protokollet rörande riktlinjerna för

myndighetens upplåning, storleken av dess beräknade

lånebehov etc. - Till det aktuella avtalet hör bilagor till

vilka det hänvisas i själva avtalshandlingen. Sören G. har

i kammarrätten begärt att få ta del av delar av avtalet.

Kommunen har, såvitt framgår, prövat endast själva

avtalshandlingen och inte de till avtalet hörande bilagorna. - Kammarrätten gör följande bedömning. - I likhet med kommunen finner kammarrätten att avtalshandlingen i sig inte kan lämnas ut. - Vad gäller de till avtalshandlingen hörande bilagorna ankommer det i första hand på kommunen att pröva om hinder föreligger enligt sekretesslagen att lämna ut dessa. - Kammarrätten ändrar inte det överklagade beslutet. - Kammarrätten visar målet åter till Haninge kommun för handläggning i enlighet med det anförda. - Hos Regeringsrätten yrkade Sören G. att få ta del av samtliga sekretessbelagda handlingar i ärendet, alternativt att få ta del av vissa uppgifter i dessa. - Regeringsrätten (1994-04-08, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens beslut att visa målet åter till Haninge kommun såvitt avser Sören G:s framställning om utlämnande av de till avtalshandlingen hörande bilagorna innefattar inte avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. Vid sådant förhållande får enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) talan inte föras mot kammarrättens återförvisningsbeslut. - I fråga om Sören G:s rätt att ta del av avtalet gör Regeringsrätten samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Sören G:s överklagande av kammarrättens återförvisningsbeslut. - Såvitt avser Sören G:s framställning i övrigt fastställer Regeringsrätten kammarrättens dom. (fd III 1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST