RÅ 1994 not 222

Överklagande av Xhevat K. m.fl. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 222. Överklagande av Xhevat K. m.fl. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I överklagande av ett beslut av Statens invandrarverk begärde Xhevat K., hans hustru och deras fyra barn att få ta del av den skriftliga dokumentation som Utlänningsnämnden fick antas ha upprättat med anledning av nämndens senaste resa till Kosovo. - Utlänningsnämnden (1993-12-22): Nämnden uppfattar familjen K:s ansökan som en begäran att få ta del av en handling med diarienummer ADM 9311-1305 benämnd utredningsresa till Jugoslavien - Belgrad och Kosovo

19-24 september 1993. - Nämnden gör följande bedömning. - I överklagandeärendet har inte tillförts handling eller

uppgift hänförlig till aktuell reserapport med avseende på

prövningen av familjen K:s överklagande. Familjens begäran

genom ombudet att få handlingen eller uppgift ur handlingen

utlämnad till sig i överklagandeärendet kan därför inte

bifallas. - Ansökan är även att uppfatta som en allmän

begäran att få ut reserapporten. - Den aktuella rapporten

innehåller uppgifter som rör annat stat, mellanfolklig

organisation och medborgare i annan stat. Enligt 2 kap. 1 §

andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos

Utlänningsnämnden sekretess för sådana uppgifter om det kan

antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser

eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. -

Rapporten innehåller dels en redogörelse för syftet med

resan, dels en redogörelse för vilka personer resp. organ

som besökts och vad som uppgetts av dessa personer resp.

från dessa organ. Hinder att lämna ut redogörelsen för

syftet med resan föreligger inte. Däremot finner nämnden

att sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen föreligger för rapporten i övrigt. - Utlänningsnämnden lämnar ut den del av rapporten om utredningsresan som framgår av bilaga till detta beslut. - Nämnden avslår framställningen i övrigt. - I besvär vidhöll familjen K. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-28, Westling, Sundlöf, Jahn) delade Utlänningsnämndens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Familjen K. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-04-08, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST