RÅ 1994 not 225

Allmän handling? (bandupptagning från huvudförhandling i Arbetsdomstolen)

Not 225. Överklagande av Nada S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Nada S. begärde hos Arbetsdomstolen att få kopia av den bandupptagning som domstolen gjort vid huvudförhandling i november 1993 i ett mål mellan henne och Vattenfall AB. - Arbetsdomstolen (1993-12-08, ordf. Stark): Den bandupptagning som avses med begäran är att betrakta som sådan minnesanteckning som enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen inte utgör allmän handling. Arbetsdomstolen avslår därför Nada S:s begäran. - I besvär vidhöll Nada S. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-24, Westling, Sundlöf, Hermansson): Kammarrätten har tidigare, genom dom den 7 juli 1993 i mål nr 5561-1993, prövat frågan huruvida en bandupptagning hos Arbetsdomstolen är allmän handling. I det målet avgav Arbetsdomstolen ett yttrande vari anfördes i huvudsak följande. Allt som förekommer vid huvudförhandlingar i domstolen spelas regelmässigt in på band. Domstolen är enligt 4 kap. 4 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister inte skyldig att i huvudförhandlingsprotokoll anteckna berättelser som lämnats under förhör i bevissyfte. Bandinspelningen betraktas av domstolen som ett komplement till protokollförarens skriftliga minnesanteckningar. Den är att anse som sådana minnesansteckningar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Så länge den inte expedierats eller tagits om hand för arkivering är den inte att anse som allmän handling hos domstolen. I enlighet med bestämmelserna i 17 § protokollkungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna blir banden inte föremål för "aktbilagering". När målet avgjorts och skall arkiveras lämnas banden till domstolens kansli för avmagnetisering och återanvändning. Banden tas aldrig om hand för arkivering. - Kammarrätten fann på anförda skäl i likhet med Arbetsdomstolen att bandupptagningen inte var att anse som allmän handling. - På grund av det anförda och då skäl saknas att göra annan bedömning i nu aktuellt mål skall överklagandet avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Nada S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-04-08, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har inhämtat att den nu aktuella bandupptagningen från huvudförhandling i Arbetsdomstolen inte tagits om hand för arkivering av domstolen. Med hänsyn härtill och på de skäl som anförts av underinstanserna är bandupptagningen att betrakta som en sådan minnesanteckning som enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen inte utgör allmän handling. Nada S:s begäran att utfå kopior av bandupptagningen kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST