RÅ 1994 not 228

Ansökan av Emebet E. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap

Not 228. Ansökan av Emebet E. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk fattade den 12 augusti 1992 beslut i ärende angående ansökan av Emebet E. om svenskt medborgarskap. Sedan Emebet E. överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 25 mars 1993 att avslå överklagandet. - Emebet E. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan åberopade hon att hon uppfyllde villkoret om fem års hemvist i riket samt att Utlänningsnämndens och Invandrarverkets rättstillämpning uppenbart stred mot lag. Emebet E. ingav först i Regeringsrätten ett dopintyg. - Regeringsrätten (1994-04-12, Palm, Bouvin, von Bahr): Regeringsrätten finner att Emebet E. inte visat att det föreligger skäl som föranleder resning i målet. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-16, Anderson-Jarl)

*REGI

*INST