RÅ 1994 not 229

Ansökan av Taleb A. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap

Not 229. Ansökan av Taleb A. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap. - Statens Invandrarverk avslog den 3 februari 1992 en ansökan av Taleb A. om svenskt medborgarskap. Som skäl för beslutet anfördes bl.a. att en av Taleb A. ingiven handling inte kunde läggas till grund för styrkande av hans identitet. Sedan Taleb A. överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 19 februari 1993 att avslå överklagandet. - Taleb Ali ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan åberopade han bl.a. att han måste anses ha styrkt sin identitet på ett godtagbart sätt och att Utlänningsnämnden därför vid sin bedömning av kraven för svenskt medborgarskap gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna var rimligt. - Regeringsrätten (1994-04-12, Palm, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte

överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma

rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte

efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som

har att pröva ett ärende enligt lagen (jfr prop. 1991/92:30

s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande

myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av

Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och

resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel

följer att grund för resning i ett fall som det förevarande

inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig

inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga.

Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande

Utlänningsnämndens bedömning att oklarheter rörande

Taleb A:s identitet utgör ett hinder mot naturalisation.

Skäl för resning föreligger därför inte. - Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd I 1994-03-16, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST