RÅ 1994 not 230

Not 230. Ansökan av Bengt A. om resning i mål ang.

vitesföreläggande. - Länsstyrelsen i Östergötlands län

förbjöd genom beslut den 28 november 1991 Klockrike

Maskinstation AB vid vite att använda kondenserad ammoniak

som gödselmedel. Genom dom den 23 november 1992 lämnade

Kammarrätten i Jönköping av bolaget anförda besvär utan

bifall. Bolaget överklagade domen till Regeringsrätten, som

avskrev målet i protokoll den 4 maj 1993 sedan bolaget

återkallat överklagandet. Till följd därav vann kammarrättens dom laga kraft. - I ansökningen yrkade Bengt A. att kammarrättens dom skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-04-12, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Regeringsrätten behandlar Bengt A:s framställning som en ansökan om resning. - Bengt A. saknar rätt att föra talan mot kammarrättens dom. På grund härav är Bengt A. inte heller berättigad att begära resning i målet. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-03-08, Perttu)

*REGI

*INST