RÅ 1994 not 234

Handläggningen av körkortsmål (yrkanden om dels återkallelse på grund av underlåtenhet att inkomma med läkarintyg, dels återkallelse tills vidare på grund av misstanke om rattonykterhet) / Processuella frågor i samband med yrkanden om dels återkallelse på grund av underlåtenhet att inkomma med läkarintyg, dels återkallelse tills vidare på grund av misstanke om rattonykterhet

Not 234. Överklagande av Allmänna ombudet i körkortsfrågor ang. körkort. - Kammarrätten i Stockholm (1992-10-15, Sundin, Belfrage; Gäverth skiljaktig) ändrade inte en av Länsrätten i Västmanlands län (1992-08-25, ordf. Göransson) meddelad dom ang. återkallelse av Rikard A:s körkort. - I överklagandet yrkade Allmänna ombudet att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och återförvisa målet till Länsrätten i Västmanlands län för prövning av förutsättningarna att återkalla Rikard A:s körkort tills vidare på grund av misstänkt trafiknykterhetsbrott den 25 juni 1992. Som grund för överklagandet åberopade allmänna ombudet vad den skiljaktige ledamoten i kammarrätten anfört i särskilt protokoll. - Rikard A., som delgivits allmänna ombudets besvärsskrift, lät sig inte avhöras. - Regeringsrätten (1994-04-12, Wahlgren, Voss, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I förevarande mål ansökte allmänna ombudet ursprungligen hos länsrätten om körkortsingripande mot Rikard A. med stöd av 16 §1 och 8 samt 19 §körkortslagen och anförde som grund dels att Rikard A. den 24 juni 1990 gjort sig skyldig till rattonykterhet enligt då gällande trafikbrottslag, dels att Rikard A. inte följt ett den 14 januari 1992 utfärdat föreläggande att komma in med läkarintyg, dels också att Rikard A. var misstänkt för

trafikonykterhetsbrott som skulle ha skett den 25 juni

1992. - Länsrätten konstaterade i dom den 25 augusti 1992

till en början att Rikard A:s körkort med anledning av

misstanke om trafiknykterhetsbrott den 24 juni 1990 varit

återkallat tills vidare genom ett länsrättens beslut

16 juli 1990 och att detta besluts giltighetstid, som

begränsats till tolv månader, löpt ut den 24 juni 1991. Med

hänsyn till den tid varunder Rikard A. sålunda varit

fråntagen behörigheten att föra motordrivet fordon fann

länsrätten skäl inte föreligga till ytterligare ingripande

med anledning av trafiknykterhetsbrottet den 24 juni 1990.

- Härefter fann länsrätten i nyssnämnda dom den 25 augusti

1992 att fog funnits för föreläggandet samt att Rikard A.

inte följt detsamma, till följd varav länsrätten

återkallade Rikard A:s körkort med stöd av 16 § 8

körkortslagen och förordnade att körkortet skulle

återlämnas om Rikard A. inom två månader från den dag han

fått del av domen inkom med det föreskrivna intyget. -

Allmänna ombudets hemställan om körkortsingripande även med

stöd av 19 § körkortslagen på grund av misstanken om

trafiknykterhetsbrott den 25 juni 1992 lämnade länsrätten

utan åtgärd med den motiveringen att länsrätten just

beslutat att återkalla körkortet. - Allmänna ombudets talan

i kammarrätten innehöll ett yrkande om att länsrättens dom

skulle upphävas och Rikard A:s körkort återkallas tills

vidare med stöd av 19 § körkortslagen på grund av det

misstänkta rattfylleribrottet den 25 juni 1992. Även den

talan som allmänna ombudet för i Regeringsrätten får anses

innefatta ett yrkande om ett upphävande av länsrättens dom

i vad därigenom Rikard A:s körkort återkallats med stöd av

16 § 8 körkortslagen. - Med hänsyn till vad här upptagits

uppkommer först frågan huruvida allmänna ombudet äger föra

talan mot länsrättens dom i vad ombudets talan bifallits.

En talan om ett interimistiskt körkortsingripande enligt

19 § körkortslagen måste nämligen betraktas som skild från

en talan om slutlig återkallelse (jfr RÅ 84 2:50). Allmänna

ombudet har visserligen även rätt att föra talan till den

enskilda partens förmån (47 § andra stycket körkortslagen),

men ombudets talan i detta mål om ett upphävande av

förordnandet om återkallelse jämlikt 16 § 8 körkortslagen

har inte karaktären av en talan till enskild parts förmån.

Regeringsrätten finner således att kammarrätten inte bort

ta upp ombudets talan i denna del till prövning. - Härefter

finns anledning att pröva huruvida kammarrätten bort pröva

allmänna ombudets talan som ett yrkande om bifall till

ombudets ansökan om även ett interimistiskt beslut om

återkallelse av körkortet för det fall att detta kunde

återlämnas i enlighet med länsrättens förordnande. En sådan

prövning hade inte varit utesluten om de faktiska

förhållandena vid prövningstillfället motiverat ett

körkortsingripande. Enligt de upplysningar som numera

föreligger har Rikard A. inte inom den tid som avses i

länsrättens ovannämnda förordnande inkommit med läkarintyg.

Något behov av en prövning av frågan huruvida körkortet

skall återkallas tills vidare på grund av misstanke om

trafiknykterhetsbrott den 25 juni 1992 föreligger sålunda

inte för närvarande. Det får emellertid förutsättas att

allmänna ombudet bevakar dessa förhållanden. Eftersom

frågan om återkallelse på grund av nu nämnda brott inte

prövats finns inget rättsligt hinder mot en sådan prövning

i framtiden. - Med det anförda finner Regeringsrätten inte

skäl till annan åtgärd i målet än att avskriva det från

vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1994-03-22, Noring)

*REGI

*INST