Körkortslag (1998:488)

(KörkL)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:488 i lydelse enligt SFS 2024:149
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Körkortslag (1977:477)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-19
Övrigt
Rättelseblad 2012:874 och 2012:876 har iakttagits.

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och förarbevis,
 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,
 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,
 5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

[S2]Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2012:228).

Prop. 2011/12:80: Särskilda bestämmelser om krav på förarbehörighet i vissa fall finns i de nya 2 kap.10 och 11 §§yrkestrafiklagen och i 3 kap. 13 § taxitrafiklagen (xxxx:xx). Hänvisningen i andra stycket till den nuvarande <a href="https://lagen.nu/1998:490" ...

Prop. 2011/12:25: Hänvisningen i andra stycket till bestämmelser om behörighet i yrkestrafiklagen har kompletterats med en hänvisning till sådana bestämmelser i lagen om yrkesförarkompetens.

[K1]2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S2]Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Till paragrafen förs in ett nytt andra stycke där begreppet alkolås definieras.

[K1]3 §  Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

Behörighetskrav

[K2]1 §  Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. Lag (2015:791).

Prop. 2015/16:31: Behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I omfattas inte av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, det s.k. tredje körkortsdirektivet. Vad som tidigare behandlades i 1 § om behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I har flyttats till 2 § andra stycket. De materiella reglerna ändras dock inte.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6. ...

[K2]2 §  Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

[S2]Terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får köras endast av den som har ett gällande körkort med behörigheten B. Lag (2015:791).

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller behörighetskrav för vissa fordon som inte omfattas av det tredje körkortdirektivet.

För att få köra en traktor b ska krävas att man har körkortsbehörighet B eller högre. Inte heller denna behörighet omfattas av tredje körkortsdirektivet. Bestämmelsen förs in i ett nytt andra stycke.

Till stycket flyttas även de behörighetskrav som gäller för terrängvagn och motorredskap klass I. Bestämmelsen fanns tidigare i 1 §.

Paragrafen ...

[K2]3 §  Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

[S2]Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.

[S3]Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling. Lag (2009:189).

Körkortsbehörighet för särskilda fordonstyper

[K2]5 §  Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

BeteckningKörkortsbehörighet
AMmoped klass I
A1lätt två- eller trehjulig motorcykel
A21. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.
2. lätt trehjulig motorcykel
Atvå- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.
B1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.
2. trehjulig motorcykel
3. fyrhjulig motorcykel
BEbil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
C1tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.
C1Ebil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.
Ctung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.
CEbil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan bil.
D1buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.
D1Ebuss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.
Dbuss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.
DEbuss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.
Lag (2017:272).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen anger att ett körkort ger behörighet att köra motordrivna fordon i olika fordonskategorier. Att körkort medför sådan behörighet framgår av 1 kap. 1 § första stycket 2. Ordet ”körkortsbehörighet” har ersatt ”förarbehörighet”, som är ett vidare begrepp och även omfattar behörighet som följer av traktorkort och förarbevis.

Behörigheterna A2, C1, C1E, D1 och D1E har tillkommit. Behörigheterna har ordnats i stigande ordning med den lättaste behörigheten AM först, vilket ...

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att förteckningen motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i tredje körkortsdirektivet, men innebär ingen ändring i sak.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6.

Prop. 2016/17:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att beteckningen D1 och D motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i det tredje körkortsdirektivet. Ändringen innebär att begreppet passagerare införs istället för sittplatser och att det för beteckningen D anges att den avser buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare. Genom ändringen inbegrips även stående passagerare.

Paragrafen ...

5 a § Ny beteckning 7 b § genom lag (2011:1580).

[K2]6 §  Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år. Lag (2012:876).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges numera ålderskravet för att få köra den tyngsta typen av trehjulig motorcykel med stöd av behörighet A eller B.

I paragrafen har ordet ”effekt” ersatts med ”nettoeffekt” som stämmer bättre med terminologin i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen har kommenterats i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:25#S5-2-4" ...

7 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

[K2]7 a §  Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov ger behörigheten B även rätt att framföra ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kilogram och i kombination med dragfordonets totalvikt överstiger 3,5 men inte 4,25 ton (utökad behörighet B). Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen, som är ny, anges att innehav av körkort i kategori B medför rätt att framföra bil med släpfordon som är tyngre än 750 kg även om fordonskombinationens totalvikt överstiger 3,5 ton om föraren avlagt ett särskilt körprov med godkänt resultat. Fordonskombinationen får dock högst väga 4,25 ton. Detta är den s.k. utökade behörighet B. Den utökade B-behörigheten ska anges med gemenskapskod 96 i körkortet (jfr art. 4.4 b i direktivet). Ett sådant körkort kan antingen förvärvas genom uppgradering ...

[K2]7 b §  Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen i paragrafen fanns tidigare i 5 a §. Eftersom den närmast hör samman med 8 och 9 §§ har den flyttats samt ändrats. Av förslaget till 3 kap. 6 § framgår att C1, C, D1 och D endast får utfärdas till den som har behörighet B. Den som innehar någon av de förstnämnda behörigheterna har därmed också behörighet att framföra moped klass I enligt 2 kap. 5 a §. Detta har förtydligats. Lydelsen har även ändrats med hänsyn till att kategori AM endast omfattar moped klass I. Även behörighet A2 ...

[K2]8 §  Körkort med behörigheten CE, D1E eller DE ger även behörigheten BE. Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten C1E. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges att körkort med behörigheten CE, D1E eller DE även ger behörigheten BE (se art. 6.2 a i direktivet). Vidare anges att behörigheten CE även ger C1E (se art. 6.2 c i direktivet).

Noteras kan att även behörigheten C1E medför behörigheten BE och att även behörigheten DE medför behörigheten D1E. Det framgår emellertid av 5 §.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.2.6. ...

[K2]9 §  Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

[K2]10 §  Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

[K2]11 §  Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

[S2]Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

[S3]Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år. Lag (2012:874).

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.1.2.

Bestämmelsen i första stycket medger att släpfordon kopplas till samtliga de fordon som anges i stycket.

Prop. 2012/13:23: Paragrafens andra stycke har omarbetats redaktionellt.

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke som ger körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, i stället för att körkortet återkallats, möjlighet att framföra moped, personbil (oavsett vikt), lastbil eller buss samt släpfordon även om dragfordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Denna dispensmöjlighet förutsätter att körkortshavaren har lägst behörighet B och att fordonet ...

[K2]12 §  En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

[S2]Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri. Lag (2019:40).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att polismän som har körkort med behörigheten B i tjänsteutövning får köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka. Paragrafen har förtydligats genom att ordet polis har bytts ut mot en polisman. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.1.

Prop. 2018/19:16: Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.

Paragrafen reglerar möjligheten för vissa typer av tjänstemän, som endast innehar körkort med B-behörighet, att i sin tjänsteutövning kunna flytta eller köra alla typer av fordon en kortare sträcka. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:16#S12-4" ...

Särskilt förarbevis

[K2]13 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

[S2]I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

14 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

Förutsättningar för utfärdande av körkort

[K3]1 §  Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,
 2. är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här,
 3. har fyllt
  1. 15 år för behörigheten AM,
  2. 16 år för behörigheten A1,
  3. 18 år för behörigheterna A2, B, BE, C1 och C1E,
  4. 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst två år, eller har fyllt 24 år, för behörigheten A,
  5. 21 år för behörigheterna C, CE, D1 och D1E,
  6. 24 år för behörigheterna D och DE, och
 4. har avlagt godkänt förarprov.

[S2]Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller som har ett körkort som i en sådan stat är föremål för en åtgärd som är att likställa med återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

[S3]Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller 7 eller sista stycket, får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ålderskraven i paragrafen har ändrats eller kompletterats i enlighet med vad direktivet föreskriver. Hänvisningen till de lägre ålderskrav som kan

följa av lagen om yrkesförarkompetens har flyttats från första stycket 3 d till en ny 1 a § och omfattar nu även behörigheterna C, CE, D1 och D1E.

I andra stycket har förbudet mot ...

Prop. 2009/10:209: I första stycket 3 d har ett tillägg gjorts. Såvitt gäller utfärdande av körkort med behörigheten D, dvs. behörighet att köra buss, finns en hänvisning till lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens där det framgår att andra, lägre, ålderskrav gäller under vissa förutsättningar. Av 3 kap. 5 § lagen om yrkesförarkompetens framgår sålunda att en förare från och med 20 års ålder har rätt att utföra förvärvsmässiga persontransporter ...

Prop. 2002/03:55: Har ett körkort blivit ogiltigt exempelvis på grund av att det inte har förnyats efter föreläggande, eller att körkortshavaren har begärt att körkortet skall bli ogiltigt, får ett nytt körkort utfärdas, om sökanden efter ogiltigheten har meddelats ett körkortstillstånd. Kravet på att en ansökan om körkortstillstånd skall göras inom ett år från det att behörigheten upphörde att gälla eller körkortet blev ogiltigt, för att sökanden skall undvika att avlägga ett nytt förarprov, tas bort. Se härom ...

 • RÅ 2006:85:Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

[K3]1 a §  Trots ålderskravet 21 år i 1 § första stycket 3 e får körkort utfärdas för behörigheterna C, CE, D1 och D1E för en sökande som har fyllt 18 år, om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § respektive 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[S2]Trots ålderskravet 24 år i 1 § första stycket 3 f får körkort utfärdas för behörigheterna D och DE för en sökande som har fyllt

 1. 20 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen om yrkesförarkompetens,
 2. 21 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första stycket samma lag,
 3. 23 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 6 § samma lag.

[S3]Trots ålderskravet 20 år i andra stycket 1 får körkort utfärdas för en sökande som har fyllt 18 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som körs utan passagerare eller som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

[S4]Trots ålderskravet 23 år i andra stycket 3 får körkort utfärdas för en sökande som har fyllt 21 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen är ny.

I fråga om behörigheterna C och CE samt D1 och D1E innebär bestämmelsen i första stycket ett ålderskrav 18 år om förutsättningarna enligt 3 kap. 3 § respektive 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens är uppfyllda. I fråga om behörigheterna D och DE innebär hänvisningen i andra stycket ...

[K3]2 §  Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

[S2]Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

[S3]Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

[K3]2 a §  Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 16 § 10 och 20 § i den tidigare gällande körkortslagen (1977:477). De närmare övervägandena avseende detta förslag finns i avsnitt 4.2.2.

[K3]3 §  Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövning som avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

/Upphör att gälla U: 2024-06-01/

[K3]4 §  Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid, giltighetstid för återkallelse tills vidare eller villkorstid löper.

[S2]Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

[S3]Kunskapsprov behöver dock inte avläggas

 1. för behörigheten A av den som redan har ett körkort med behörigheten A2 eller A1, eller
 2. för behörigheten A2 av den som redan har ett körkort med behörigheten A1.

[S4]Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket13 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Första stycket har kompletterats med att förarprov inte heller får avläggas om giltighetstid för återkallelse tills vidare löper. Det överensstämmer med vad som gäller enligt 20 §.

I tredje stycket i gällande lydelse anges ett undantag från kravet på kunskapsprov för den som vill förvärva behörighet A och redan innehar

behörighet ...

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Ändringen kompletterar regeln om att körkortsprov inte får avläggas medan spärrtid löper. Detsamma gäller under tid med villkor om alkolås.

Prop. 2002/03:55: Kravet på uppvisande av intyg om förarutbildning för att få genomföra förarprov för behörigheterna A, A1 eller B tas bort eftersom intyget inte anses fylla någon praktisk funktion. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.2.3.

/Träder i kraft I: 2024-06-01/

4 §  Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid, giltighetstid för återkallelse tills vidare eller villkorstid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas

 1. för behörigheten A av den som redan har ett körkort med behörigheten

A2 eller A1, eller

 1. för behörigheten A2 av den som redan har ett körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1-3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §. Lag (2024:149).

/Upphör att gälla U: 2024-06-01/

[K3]4 a §  Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning).

[S2]En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfärdats. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna består i att behörigheten A2 har lagts till i första stycket och att ordet ”förarbehörighet” ersatts med ”behörighet” i första och andra styckena. Med behörighet avses körkortsbehörighet.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 4.3.

Prop. 2007/08:128: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitten 4.2.1 och 4.2.2.

/Träder i kraft I: 2024-06-01/

4 a §  För att få avlägga kunskapsprov för behörigheten AM krävs utöver det som anges i 4 § andra stycket att sökanden uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

En genomförd utbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med behörighet AM har utfärdats. Lag (2024:149).

/Upphör att gälla U: 2024-06-01/

[K3]4 b §  Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

 1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller
 2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon. Lag (2017:272).

/Träder i kraft I: 2024-06-01/

4 b §  Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfärdats.

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov gäller inte

 1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller
 2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon. Lag (2024:149).

[K3]5 §  Sökanden ska godkännas i förarprovet, om provet visar att han eller hon

 1. för behörigheten AM, har de kunskaper som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för denna behörighet, och
 2. för övriga behörigheter, har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för behörigheten i fråga. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” har ersatts med ”behörighet”, med vilket avses körkortsbehörighet. Första punkten är dock tillämplig även på förarbehörighet som följer med förarbevis, genom hänvisning från 21 § 2.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 4.3.

[K3]6 §  Körkort med behörigheten C1, C, D1 eller D får utfärdas endast för den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort med behörigheten C1, C, D1, D, C1D1, C1D, CD1 eller CD får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2011:1580).

[K3]7 §  Körkort med behörigheten BE, C1E, CE, D1E eller DE får utfärdas endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansökan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragraferna har anpassats till införandet av kategorierna C1, C1E, D1 och D1E. Det har också gjorts en ändring i 6 § genom att behörigheterna ”BC”, ”BD” och ”BCD” benämns behörigheterna ”C”, ”D” och ”CD” i stället. Det följer av första meningen att sökanden inte kan ha innehaft behörighet C, D eller CD utan att också ha innehaft behörighet B.

Bestämmelserna har ytterligare kommenterats i avsnitt 5.2.6. ...

Prop. 2002/03:55: Bestämmelserna behandlas i avsnitt 4.3.4.

[K3]7 a §  Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet ska ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

[S2]Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte heller vid ett sådant särskilt körprov som avses i 2 kap. 7 a § för den som redan innehar behörighet B.

[S3]Vid sådana körprov som avses i denna paragraf tillämpas i övrigt bestämmelserna om körprov i 4 och 5 §§. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen om undantag från kravet på körkortstillstånd vid körprov i första stycket har kompletterats med ett undantag i andra stycket för det fallet att ett särskilt körprov avläggs för att ett beslut om utökad Bbehörighet ska kunna fattas för en sökande som redan innehar begränsad B-behörighet. Nuvarande andra stycket har förtydligats och flyttats till ett tredje stycke. Hänvisningarna i detta stycke innebär att även för sådana körprov utan samband med utfärdande av körkort ...

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.2.4.

8 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

Spärrtid

[K3]9 §  Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden, ska en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ändringen är en följd av att förhandsbesked om körkortstillstånd avskaffas. I övrigt har ordet ”skall” ändrats till ”ska”.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

[K3]10 §  När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de särskilda villkor för innehavet av körkortstillståndet eller körkortet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt beslutas. Sådana villkor får också beslutas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Den ändrade formuleringen återspeglar bättre bestämmelsens avsedda innehåll (se författningskommentaren till paragrafen i prop. 1997/98:124 s. 78). Ordet ”föreskrivas” har bytts ut mot ”beslutas” eftersom det inte är fråga om normgivning utan om beslut om villkor i enskilda fall.

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att länsstyrelsen får besluta om särskilda villkor, som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt, även efter det att ett körkortstillstånd har meddelats. Skälen härför anges i avsnitt 4.2.5.

Körkortets giltighet

[K3]11 §  Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

[K3]12 §  Behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE fortsätter att gälla efter förnyelse av körkortet enligt 14 § andra stycket endast om körkortshavaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda. Lag (2011:1580).

[K3]13 §  Ett körkort gäller inte om

 1. det inte har förnyats efter föreläggande,
 2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
 3. det har ersatts med annat körkort,
 4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,
 5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som ska behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet ska behållas,
 6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut, eller
 7. det inte lämnats ut inom ett år från den dag då det utfärdats.

[S2]Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: I första stycket punkten 7 har lagts till en ny ogiltighetsgrund som anger att ett körkort som inte lämnats ut till körkortshavaren inom ett år från den dag då det utfärdats upphör att gälla. I 1 § sista stycket har det införts en kompletterande bestämmelse om att ett nytt körkort i så fall kan utfärdas utan krav på godkänt förarprov.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.1.3.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.3.

Förteckningen över omständigheter som medför att körkortet blir ogiltigt kompletteras med den situationen att körkort varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut, punkt 6. Ett nytt körkort utan villkor om alkolås måste därefter utfärdas för att körkortshavaren ska återfå sin behörighet. Förutsättningarna för att ett sådant körkort ska ...

 • RH 2002:48:Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det inte förnyats. Åtal för olovlig körning ogillat efter resning.

Förnyelse av körkort

[K3]14 §  Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats.

[S2]Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska förnyas vart femte år från det att det har utfärdats.

[S3]Körkortet ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Den nu gällande bestämmelsen om att ett körkort ska förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats har differentierats. Bara för körkort med endast behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller enligt första stycket att behörigheten ska förnyas inom tio år från utfärdande eller senaste förnyelse. För körkort som även omfattar de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE gäller i stället enligt andra stycket att körkortet ska förnyas vart femte ...

[K3]14 a §  Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

 1. är permanent bosatt i Sverige, eller
 2. studerar här sedan minst sex månader. Lag (2017:272).

Prop. 2011/12:25: Genom paragrafen förs de nya krav för att förnya körkort som ska gälla enligt direktivet in i körkortslagen. I första stycket anges det krav på bosättning eller studier i Sverige som gäller för såväl tio- som femårsförnyelse av körkortet. Andra stycket rör det krav på bosättning i Sverige som gäller för förnyelse p.g.a. att ett körkort förstörts eller kommit bort eller p.g.a. att en uppgift i det har ändrats.

För ...

[K3]14 b §  Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

[S2]Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

[S3]Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §. Lag (2018:86).

Prop. 2012/13:23: Paragrafen är ny. Första stycket första meningen innebär att i det fall ett körkort med någon av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE återkallats enligt 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 och ogiltighetstiden bestämts till högst ett år, ska det körkort som därefter utfärdas förnyas första gången vid den tidpunkt då det återkallade körkortet skulle ha förnyats, i stället för som annars fem år efter utfärdandet. Regeln är endast tillämplig om körkortet utfärdades före utgången ...

14 c § Har upphävts genom lag (2018:86).

Skyldighet att medföra identitetshandling

[K3]15 §  Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig

 1. körkortet, eller
 2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.

[S2]Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det. Lag (2014:729).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vad förare av körkortspliktiga fordon ska ha med sig vid färd.

Prop. 2011/12:25: Ändringarna i första stycket är en följd av att bevis om att körkort utfärdats avskaffas. Nu föreskrivs i punkten 2 att en förare i stället för körkort ska medföra en handling som styrker förarens identitet, i den situationen att körkortet har utfärdats men ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades. Bestämmelsen innebär ett principiellt krav på att hämta ut körkortet inom en skälig tidsfrist och medföra det vid körning. Efter utgången ...

Prop. 2002/03:55: Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet lämnats ut eller rätten att få körkortet förfallit (2 kap. 14 § körkortslagen). Det är inte möjligt att identifiera föraren av ett fordon genom ett sådant bevis vilket saknar fotografi. För att underlätta bl.a. polisens kontrollmöjligheter ändras bestämmelsen så att, förutom beviset, även en handling som styrker förarens identitet skall medföras under färd ...

[K3]15 a §  Vid övningskörning enligt 4 kap. 5 § 4 med personbil, lastbil, buss eller motorcykel ska den som övningskör ha med sig en handling som styrker dennes identitet.

[S2]Identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det. Lag (2022:1206).

Prop. 2021/22:190: Identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det.

I paragrafen, som är ny, införs en skyldighet för den som övningskör att medföra en identitetshandling. Paragrafen utformas med 15 § som förebild. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Av första stycket framgår att den som övningskör med ett fordon ...

Traktorkort

[K3]16 §  Traktorkort får utfärdas för den som

 1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
 2. har körkortstillstånd och som
 3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

[K3]17 §  Bestämmelserna i 23 och 911 §§, 13 § första stycket 2 och 3 och andra stycket gäller även traktorkort. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Lydelsen har ändrats som en följd av att förhandsbesked om körkortstillstånd avskaffas. Paragrafen har också ändrats redaktionellt.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.

Prövotid

/Upphör att gälla U: 2024-06-01/

[K3]18 §  För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

[S2]Första stycket gäller inte körkort med behörigheten AM. Lag (2009:189).

/Träder i kraft I: 2024-06-01/

18 §  För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av ett år för behörigheten AM och två år för övriga behörigheter från dagen för provet.

Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet än AM, ska prövotiden omfatta endast den tid som återstår av prövotiden för det äldre körkortet. Lag (2024:149).

Förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

[K3]19 §  Förarbevis får utfärdas för den som

 1. har fyllt
  1. 15 år för förarbevis för moped klass II,
  2. 16 år för förarbevis för snöskoter eller terränghjuling, och
 2. har avlagt godkänt förarprov. Lag (2009:189).

[K3]20 §  Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov. Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 19 § 1 och har gått igenom utbildning för fordonsslaget enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

[S2]Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås och villkorstiden inte löpt ut. Lag (2010:1914).

[K3]21 §  För förarbevis ska i tillämpliga delar följande bestämmelser gälla:

 1. 1 § sista stycket, om utfärdande av körkort i vissa fall utan avläggande av nytt förarprov,
 2. 5 § 1 om godkännande i förarprov,
 3. 11 § om första giltighetsdag,
 4. 13 § första stycket13 och 7 samt andra stycket, om ogiltighet,
 5. 14 § första och tredje styckena, om förnyelse, och
 6. 15 §, om skyldighet att medföra körkort. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: I punkten 4 har en hänvisning till den nya 3 kap. 13 § första stycket 7 lagts till i vilken anges att ett körkort inte gäller om det inte lämnas ut inom ett år från den dag då det utfärdas. Punkten 5 har delats upp i en punkt 5 och en punkt 6. Punkten 5 hänvisar nu till bestämmelserna om förnyelse av körkort med lägre behörigheter, dock inte bestämmelserna om förutsättningar för förnyelse. ...

Krav för övningskörning

[K4]1 §  Under de förutsättningar som anges i 25 §§ får den övningsköra som

 1. innehar körkortstillstånd och för att få körkort vill öva sig i att med eller utan släpfordon köra bil, motorcykel eller moped klass I, eller
 2. utbildar sig till förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

[S2]Kravet på innehav av körkortstillstånd enligt första stycket 1 gäller dock inte den som redan har ett körkort med

 1. behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon, och övningskörningen ska ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs, eller
 2. behörighet B, och övningskörningen ska ske med fordon för vilka det krävs sådan utökad behörighet B som avses i 2 kap. 7 a §. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Första stycket har ändrats redaktionellt. Andra stycket har delats upp i två punkter. Bestämmelsen om undantag från kravet på körkortstillstånd vid övningskörning i den nya första punkten har kompletterats med ett undantag i andra punkten för den som redan har ett körkort med behörighet B och ska övningsköra med fordon för vilka utökad Bbehörighet krävs.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att en körkortshavare, vars behörighet utan något medicinskt skäl är begränsat till automatväxlat fordon, inte behöver ha körkortstillstånd för att få övningsköra med ett manuellt fordon som kräver samma behörighet. Se närmare avsnitt 4.3.1.

[K4]2 §  Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ålder av

 1. 14 år och 9 månader för körning med moped,
 2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling eller med lätt två- eller trehjulig motorcykel,
 3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,
 4. 17 år och 6 månader för körning med
  1. fordon som kräver behörighet A2,
  2. andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller
  3. fordon som kräver utökad behörighet B,
 5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,
 6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,
 7. 20 år för körning med
  1. fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller
  2. tung trehjulig motorcykel, och
 8. 23 år för körning med
  1. fordon som kräver behörighet D eller DE, eller
  2. sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

[S2]Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning. Lag (2012:876).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen föreskrivs om ålderskrav för att få övningsköra med fordon som kräver olika förarbehörigheter. Bestämmelserna svarar sålunda mot ålderskraven för utfärdande av körkort i 3 kap. 1 §.

Inledningsvis i första stycket har hänvisningen till 4 § tagits bort. Skälet är att hänvisningen till 4 § inte fyller någon funktion eftersom det krav som ställs där på att ha eller ha haft körkort med behörigheten B för att få övningsköra med de högre behörigheterna inte medför ...

Prop. 2009/10:198: Paragrafen behandlar krav som ställs på den som vill övningsköra. Den har behandlats i avsnitt 6.

Ett nytt andra stycke har tillförts paragrafen. Den som vill övningsköra för förarbehörigheten B måste under de senaste fem åren ha genomgått introduktionsutbildning. Ändringen är föranledd av att tidigare krav på att körkortsaspiranten och handledaren måste genomgå introduktionsutbildningen tillsammans ...

Prop. 2002/03:55: I paragrafen regleras att den som övningskör med personbil eller lätt lastbil och med ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar skall ha uppnått en ålder av 17 år och sex månader. Den som övningskör med ett fordon som kräver förarbehörighet C skall ha uppnått en ålder av 18 år. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.3.2.

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K4]2 a §  Trots ålderskravet 20 år i 2 § första stycket 7 får den som har fyllt 18 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[S2]Trots ålderskravet 23 år i 2 § första stycket 8 får den som har fyllt 20 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första stycket eller 6 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen är ny och reglerar de särskilda ålderskrav som gäller vid kombinerad körträning och övningskörning enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens med någon som inte har förarbehörighet för sådana fordon som körträningen sker med. I första stycket anges att ålderskravet vid sådan körträning är 18 år om körträningen ...

[K4]3 §  Den som är minst 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som kräver behörighet A under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har fått ändrad lydelse. I paragrafen regleras övningskörning i trafikskola med de tyngsta typerna av motorcykel. Sådan övningskörning får ske redan från 17 år och sex månaders ålder om den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. Bestämmelsen har anpassats till att de s.k. begränsade och obegränsade A-behörigheterna har ersatts med behörigheterna A2 respektive A. Övningskörningen får ske med såväl två- som trehjuliga motorcyklar vars prestanda ...

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K4]4 §  Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har anpassats till införandet av kategorierna C1, C1E, D1 och D1E. När det gäller den alternativa möjligheten att övningsköra för den som inte har B-körkort, har vidare kravet på att körkort för det fordon som körning sker med ska ha innehafts inom de senaste tre åren före övningskörningen slopats.

Paragrafen har ytterligare kommenterats i avsnitt 7.1.3.

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

Uppsikt under övningskörning

[K4]5 §  Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

 1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola för annan körkortsbehörighet än AM,
 2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med något av dessa fordonsslag,
 3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten, eller
 4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall än som avses i 1 och 3 för annan körkortsbehörighet än AM. Lag (2014:729).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har anpassats till införandet av kategorierna A2, C1 och D1 och punkterna 1 och 4 har ändrats redaktionellt med hänsyn till att AM är den enda körkortsbehörighet som inte är aktuell enligt dessa punkter. I dessa punkter har ordet ”förarbehörighet” vidare ersatts med ”körkortsbehörighet” för att tydliggöra att övningskörning med moped, snöskoter eller terränghjuling inte får ske under uppsikt enligt denna punkt utan enbart enligt punkten 2.

Paragrafen har kommenterats ...

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.
 • RH 2001:25:Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört personbil såsom övningsledare under övningskörning har ogillats, då personen varken varit godkänd handledare eller innehaft körkort.

[K4]6 §  Uppsikt under övningskörning inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten får utövas endast av den som

 1. fyllt 21 år,
 2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och
 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighet.

[S2]Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

 1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
 2. 5 kap. 3 § 2–4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

[S3]Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav

 1. är förenat med villkor om alkolås, eller
 2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre senaste åren.

[S4]Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2014:729).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har polisväsendet ersatts med Polismyndigheten. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.1.

Andra–fjärde styckena är oförändrade.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Genom lagändringen föreskrivs att uppsikt under övningskörning enligt denna paragraf inte får utövas av en körkortshavare under löpande villkorstid eller inom tre år från en tidpunkt då körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

[K4]7 §  Godkännande som handledare enligt 5 § 4 får endast meddelas den som

 1. har fyllt 24 år,
 2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser,
 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft sådan behörighet, och
 4. någon gång under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för behörighet B.

[S2]Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och fjärde styckena. Ett godkännande som handledare får inte heller meddelas den vars körkortsinnehav är eller under de tre senaste åren har varit förenat med villkor om alkolås. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna i denna paragraf är redaktionella. Första stycket första meningen tas bort eftersom samma sak anges i 5 § 4. Vidare har ordet ”körkort” i andra meningen punkterna 2 och 3 ersatts med ”behörighet” i överensstämmelse med motsvarande punkter i 6 §. Ordet ”förarbehörighet” i punkten 4 har ersatts med ”behörighet”. I denna punkt har även ordet ”under” ersatts med orden ”någon gång under” som tydliggör att utbildningen ska ha genomgåtts vid något tillfälle under den senaste ...

Prop. 2009/10:198: Paragrafen behandlar krav som gäller för den som ska ha uppsikt vid privat övningskörning. Den har behandlats i avsnitt 6.

I fjärde punkten har kravet tagits bort som innebar att en handledare och en körkortsaspirant för förarbehörighet B alltid måste genomgå introduktionsutbildningen tillsammans. Nu räcker det med att handledaren och körkortsaspiranten har genomgått utbildningen, jfr 2 § andra ...

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Ändringen motsvarar den i 6 §. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

[K4]8 §  Ett godkännande som handledare enligt 7 § gäller i fem år.

[S2]Ett godkännande som handledare upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §. Detsamma gäller om handledarens körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen har första stycket fått en ny lydelse enligt vilken ett godkännande som handledare gäller i fem år. Första stycket i nuvarande lydelse har flyttats till andra stycket medan andra stycket i gällande lydelse har utgått. Det är därmed inte längre möjligt för vare sig handledare eller den som övningskör att begära upphävande av ett godkännande som handledare.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt ...

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

I paragrafen anges att även i det fall att ett körkortsinnehav villkoras med alkolås i stället för att körkortet återkallas upphör ett godkännande som handledare att gälla.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Introduktionsutbildning och riskutbildning

/Upphör att gälla U: 2024-06-01/

[K4]9 §  Introduktionsutbildning som avses i 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen. Detsamma gäller riskutbildning som avses i 3 kap. 4 a §.

[S2]Transportstyrelsen får ge sådana tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning. Lag (2011:1580).

/Träder i kraft I: 2024-06-01/

9 §  Introduktionsutbildning som avses i 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 och riskutbildning som avses i 3 kap. 4 b § får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får ge sådana tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning. Lag (2024:149).

[K4]10 §  Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna enligt 9 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om introduktionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte följs. Ett tillstånd får även återkallas om tillståndshavaren begär det. Lag (2011:1580).

[K4]11 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över introduktionsutbildningen och riskutbildningen.

[S2]Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om introduktionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § följs.

[S3]Den som bedriver introduktions- eller riskutbildning ska på begäran av Transportstyrelsen lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna är redaktionella. Eftersom innehållet i nuvarande 9–11 §§ beträffande introduktionsutbildning är identiskt med 12–14 §§ rörande riskutbildning har de senare bestämmelserna sammanförts med de förra. I övrigt har ordet ”skall” i 11 § ändrats till ”ska”.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 7.3.

12 § Har upphävts genom lag (2011:1580).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1580).
14 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

[K5]1 §  Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

[S2]Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

[S3]Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

Genom ändringen införs beslut om att förena körkortsinnehavet med villkor om alkolås som en ny form av körkortsingripande vid sidan av återkallelse och varning.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

 • HFD 2014:80:Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott är förenlig med konventionsrätten (jfr RÅ 2000 ref. 65).
 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • NJA 2008 s. 986:En tilltalad har dömts för rattfylleri, varvid tingsrätten har uttalat att åtalet varit styrkt. I domskälen har tingsrätten dock antecknat att brotten begåtts en annan dag än den som angetts i gärningsbeskrivningen. Sedan länsstyrelsen på grund av felet i gärningsbeskrivningen ansett sig inte kunna meddela slutligt beslut om körkortsåterkallelse, har riksåklagaren klagat över domvilla och gjort gällande att domen varit så oklar eller ofullständig att det inte framgått av den hur rätten dömt i saken eller i vart fall att det förekommit ett grovt rättegångsfel som kunnat antas ha inverkat på utgången. Riksåklagarens klagan över domvilla har avvisats, eftersom den med klagan åsyftade ändringen i domen inte ansetts omfattad av åklagares klagointresse.
 • HFD 2014 not 78:Ne bis in idem (godkänt strafföreläggande avseende olovlig körning utgjorde inte hinder mot återkallelse av körkort)

[K5]2 §  Vad som föreskrivs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis. Vad som föreskrivs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort. Vad som föreskrivs om spärrtid i 6 § andra stycket gäller endast körkort. Vad som föreskrivs om villkor om alkolås för körkortsinnehav i 1627 §§ gäller endast den som har körkort.

[S2]Vissa ytterligare undantag för förarbevis finns i 2 a §.

[S3]I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska hänvisningen i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i stället avse 3 kap. 19 §. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: I paragrafens andra stycke erinras sedan tidigare om undantag för förarbevis från 5 kapitlets tillämpningsområde. Nu införs i första stycket ytterligare en, mer generell, begränsning i tillämpningsområdet. Begränsningen består i att det regelkomplex, inklusive de speciella reglerna om spärrtid, som införs beträffande villkor om alkolås för körkortsinnehav endast omfattar körkort och dem som har körkort, vilket inte inbegriper körkortshavare som endast har körkortstillstånd, jfr 1 ...

 • RÅ 2000:65:Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av brott har ansetts förenlig med den i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen angivna principen att ingen skall bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Europamål.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.
 • RÅ 2002:25:Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.

[K5]2 a §  För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller inte

 1. vad som sägs om återkallelse i 3 § 5–8 och om omhändertagande i 7 § första stycket 3, och
 2. vad som anges i 14 § och 15 § sista stycket om innehav av och ansökan om körkortstillstånd som villkor för utfärdande av nytt förarbevis.

[S2]Trots 13 § får en ansökan om utfärdande av förarbevis prövas innan

 1. spärrtid löpt ut enligt 3 kap. 9 §, eller
 2. spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut, om återkallelse skett enligt 3 §5 eller 6.Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Enligt 2 § jämfört med 13 § gäller som huvudregel att en ansökan om utfärdande av förarbevis efter återkallelse inte får prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut. I andra stycket förevarande paragraf föreskrivs om undantag från denna regel. Lydelsen av punkten 2 har ändrats för att bättre överensstämma med det förhållandet att spärrtid och giltighetstid inte kan förekomma när återkallelse skett enligt 3 § 7, dvs. av medicinska skäl.

Paragrafen ...

Återkallelse av körkort

[K5]3 §  Ett körkort ska återkallas, om

 1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till
  1. grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
  2. rattfylleri enligt 4 § samma lag,
  3. grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag,
  4. brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
  5. brott mot 7 kap.2 eller 3 §järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller
  6. brott mot 8 kap.2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem,
 2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,
 3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,
 4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,
 5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort,
 6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,
 7. körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,
 8. körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov, eller
 9. det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Lag (2022:374).

Prop. 2011/12:25: De brott som räknas upp i punkten 1, grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och trafiknykterhetsbrott i spår- och järnvägstrafik, har delats upp i underpunkterna a–e. För ytterligare åskådlighet återges den benämning på brotten som de har i straffbestämmelserna. Dessa ändringar är redaktionella.

I paragrafen har en ny avslutande punkt 9 införts. Återkallelse kan därmed ske om hinder mot att utfärda körkort förelåg vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande ...

Prop. 2021/22:83: I paragrafen regleras återkallelse av körkort.

 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.
 • RÅ 2002:25:Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.
 • RÅ 2009:58:En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den trafikansvarige.
 • RÅ 1999:61:I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett godkänt föreläggande om ordningsbot avseende en förseelse mot vissa bestämmelser angående säkring av last på fordon. Förseelsen har bedömts som ringa och något körkortsingripande har därför ansetts inte kunna ske.
 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.
 • RÅ 2003:95:Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripande med anledning av en trafikförseelse som Vägverket underrättat länsstyrelsen om utan att underrättelseskyldighet förelegat.
 • RÅ 2006:48:Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan utgöra grund för körkortsåterkallelse.
 • HFD 2015:31:Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).
 • RÅ 2009:24:Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.
 • HFD 2016:64:Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.
 • RÅ 2002:29:Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av det avgörande som delgivningen avsåg, när det av anteckningarna framgick att adressaten var missnöjd med avgörandets innebörd.
 • HFD 2015:76:Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.
 • RÅ 2004:56:Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.

[K5]4 §  Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

[K5]5 §  Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1–7. Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, ska beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen har redigerats med hänsyn till att begreppet villkorlig återkallelse enligt 12 § utmönstras ur lagen.

 • RÅ 2002:29:Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av det avgörande som delgivningen avsåg, när det av anteckningarna framgick att adressaten var missnöjd med avgörandets innebörd.

Spärrtid

[K5]6 §  Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1–6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

[S2]Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket, ska spärrtiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt 20 § skulle ha bestämts vid bifall till en ansökan enligt 17 § och högst tre år.

[S3]I 23 och 25 §§ finns regler om hur spärrtiden ska bestämmas i särskilda fall. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.9.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke som reglerar hur kortaste tillåtna spärrtid ska bestämmas i sådana fall då den som är behörig att ansöka om villkor om alkolås antingen inte ansöker om alkolås eller bedöms inte komma i fråga. Spärrtiderna ska minst motsvara den villkorstid som skulle ha bestämts om körkortsinnehavet hade villkorats med alkolås. Bestämmelsen ...

 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.

Omhändertagande av körkort

[K5]7 §  Ett körkort skall omhändertas

 1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 §1 eller 4,
 3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller
 4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

[S2]Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4 får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till.

[K5]8 §  Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, ska en polisman hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på annat sätt. Lag (2014:729).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en polisman ska hindra ett fordon, som körs i strid mot lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, att fortsatta färden om den innebär stora risker eller problem.

Varning

[K5]9 §  I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2-6, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S2]Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller brott mot 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 7 kap. 2 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 8 kap. 2 § första stycket lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. Lag (2022:374).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna är redaktionella. I första stycket har ordet ”skall” i 11 § ändrats till ”ska” och ordet ”varningen” ändrats till ”varning”. I andra stycket har brott mot 4 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott namngivits på samma sätt som i 5 kap. 3 § 1.

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

[K5]10 §  Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.

[S2]Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

[K5]11 §  Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det finns synnerliga skäl.

12 § Har upphävts genom lag (2010:1914).

Nytt körkort efter återkallelse eller villkor om alkolås

[K5]13 §  Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut.

[K5]14 §  Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat sägs i andra stycket, tredje stycket, 15 eller 15 a §.

[S2]Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2, 3 eller 4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och utfärdandet görs vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, får det nya körkortet ge sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda.

[S3]Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5 eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om körkortet har återkallats med stöd av 3 §7 eller 8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd. Lag (2012:874).

Prop. 2010/11:26: Ändringen innebär att det i paragrafen införs en hänvisning till de särskilda bestämmelserna i 15 a § om nytt körkort efter återkallelse av körkort som förenats med villkor om alkolås.

Prop. 2002/03:55: Genom ändringar i paragrafen har tidpunkten för en ansökan om utfärdande av körkort inte längre viss verkan på om förarprov skall avläggas eller inte. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 4.3.4.

Prop. 2012/13:23: I första stycket har införts en hänvisning till de alternativa ålderskrav för utfärdande av körkort som ställs i 3 kap. 1 a §.

I en ny andra mening i andra stycket har införts en skärpningsregel för vissa fall av utfärdande av körkort efter att ett körkort återkallats med stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 med en ogiltighetstid om högst ett år. Om körkortet omfattar någon av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE krävs att den sökande visar att ...

 • RÅ 2006:85:Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

[K5]15 §  Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse med stöd av 3 § 1–6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

[S2]Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

[S3]Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2–4 får Transportstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd ska ges in. Ett sådant beslut får Transportstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd. Lag (2009:1352).

Prop. 2002/03:55: Länsstyrelserna får befogenhet att efter ett beslut om återkallelse enligt 5 kap. 3 § 2–4 men innan ett nytt körkort utfärdas besluta om att en ansökan om körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får fattas om det har kommit fram sådana omständigheter att det finns anledning anta att något körkortstillstånd inte bör beviljas. Ändringen av paragrafen har tillkommit för att undvika att bl.a. länsstyrelserna i vissa fall får avvakta ett utfärdande av körkort för att genast därefter fatta ...

[K5]15 a §  Vid utfärdande av körkort efter återkallelse i fall som avses i 24 § tillämpas inte 14 och 15 §§. I stället ska ett nytt körkort utfärdas utan ansökan vid spärrtidens utgång. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.

I 24 och 25 §§ finns bestämmelser om hur beslut om villkor om alkolås och återkallelse ska samordnas. I 24 § behandlas dels den situationen att återkallelse ska ske innan ett beslut om villkor om alkolås verkställs, dels det fallet att ett körkort återkallas under villkorstid utan att det föranleder att villkorsbeslutet undanröjs. I båda fallen ska ett nytt körkort ...

[K5]15 b §  När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan.

[S2]Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut. Lag (2018:86).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.

Enligt 3 kap. 13 § i föreslagen lydelse gäller ett körkort som varit förenat med villkor om alkolås inte efter det att villkorstiden löpt ut. I första stycket anges huvudregeln om vilka förutsättningar som gäller för utfärdande av nytt körkort efter villkorstidens slut, nämligen att nytt körkort söks och att sökanden har körkortstillstånd. Enligt andra stycket ...

Villkor om alkolås för körkortsinnehav

[K5]16 §  Bestämmelserna i 1727 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga i fråga om den som

 1. är permanent bosatt i Sverige och
 2. har ett körkort som
  1. är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
  2. kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

[S2]Bestämmelserna tillämpas emellertid inte om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för brottet och körkortet ska återkallas även på annan grund än som anges i första stycket.

[S3]Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.1.

Bestämmelsen anger tillämpningsområdet för de nya reglerna om villkor om alkolås som alternativ till återkallelse. Av första stycket 1 framgår ett krav på att körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige. Av punkt 2 a) och b) framgår som förutsättning för att villkorsreglerna ska bli aktuella att körkortshavaren har ett körkort som är utfärdat i en EESstat ...

[K5]17 §  I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan.

[S2]Om körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås tills vidare och villkorstiden löper när körkortet kan återkallas slutligt, får beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås meddelas utan ansökan. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: I första stycket anges att villkor om alkolås under viss tid är ett alternativ till återkallelse i den återkallelsesituation som behandlas i föregående paragraf. Ett sådant beslut fattas på ansökan av körkortshavaren. Undantag från kravet på ansökan föreskrivs i andra stycket för den situationen att ett körkort ska återkallas p.g.a. rattfylleri till följd av alkoholförtäring och villkorstiden för ett interimistiskt fattat villkorsbeslut om alkolås fortfarande löper vid den slutliga ...

[K5]18 §  En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla

 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och
 2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.

[S2]Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.1.

I paragrafen anges vad en ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla och inom vilken tid den ska ges in. Ansökningsfristen har knutits till den tidpunkt då körkortshavaren bereds tillfälle att yttra sig inför den slutliga återkallelsen. Detta hindrar givetvis inte att ansökan görs redan tidigare, t.ex. i samband med att körkortshavaren underrättas om ...

[K5]19 §  En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

 1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,
 2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och
 3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

[S2]Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk. Lag (2018:86).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.2.

I bestämmelsen anges förutsättningarna för att anses lämplig att inneha körkort med villkor om alkolås. Bestämmelsen har utformats med 3 kap. 2 § som förebild men innehåller inte motsvarande förbud mot opålitlighet i nykterhetshänseende. Inte heller utgör alkoholberoende eller alkoholmissbruk något medicinskt hinder, vilket annars normalt är fallet, för villkorat ...

Prop. 2016/17:83: I paragrafen införs ett andra stycke som reglerar under vilka förutsättningar det inte föreligger hinder att bifalla en ansökan om villkor om alkolås trots att sökanden rent faktiskt brukar narkotika som sägs i första stycket 2.

Den grundläggande förutsättningen är att det är ett narkotikaklassat läkemedel som har ordinerats av läkare eller annan behörig receptutfärdare. Den ytterligare förutsättningen är att medicineringen inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk. För att ...

 • HFD 2015:16:Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination.

[K5]20 §  Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Villkorstiden ska vara två år, om

 1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller
 2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

[S3]Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §. Lag (2018:86).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.1 och 5.6.2.

I paragrafen behandlas hur den tid under vilken körkortet ska vara förenad med villkor om alkolås ska bestämmas. Som utgångspunkt ska villkorstiden enligt första stycket bestämmas till ett år. Villkorstiden ska emellertid bestämmas till två år i några fall. För det ...

[K5]21 §  Om ett innehav av körkort ska förenas med villkor om alkolås, ska körkortet förnyas enligt 3 kap. 14 §. I fall som avses i 24 § ska ett nytt körkort utfärdas.

[S2]Om körkortet är utfärdat i en annan EES-stat än Sverige, ska det i stället bytas ut enligt 6 kap. 6 §.

[S3]När innehavet av ett körkort förenas med villkor om alkolås ska det i körkortet finnas uppgift om detta. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

Om körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås ska körkortet i regel förnyas eftersom uppgifterna i det har ändrats. I de speciella situationer som anges i 24 §, då körkortsåterkallelse föregår förenandet av körkortsinnehavet med villkor om alkolås respektive avbryter en villkorstid, ska ett nytt körkort i stället utfärdas efter giltighetstidens eller spärrtidens ...

[K5]22 §  Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås får

 1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och
 2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med ett godkänt alkolås.

[S2]Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.2.

I paragrafen anges de förutsättningar och begränsningar som gäller för körkortsinnehav med villkor om alkolås. De grundläggande begränsningarna är att körkortshavaren endast får framföra körkortspliktiga fordon i Sverige och det endast om fordonen är utrustade med ett godkänt alkolås. I anslutning till det senare kravet kommer regeringen eller någon av dess myndigheter ...

[K5]23 §  Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.

[S2]Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

[S3]Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2017:272).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.8.

I bestämmelsen anges att beslutet om att villkora körkortsinnehavet med alkolås ska undanröjas ifall körkortshavaren inte iakttar de skyldig-

heter som följer av 22 § och som han enligt 18 § ska förklara sig villig att uppfylla. ...

[K5]24 §  Om innehavet av ett körkort ska förenas med villkor om alkolås och körkortet även ska återkallas på annan grund, ska beslutet om villkor om alkolås avse innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen.

[S2]Om ett körkort återkallas under löpande villkorstid, ska även innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen förenas med villkor om alkolås, om inte beslutet om villkor om alkolås ska undanröjas enligt 25 §. Den nya villkorstiden ska då motsvara den tid som återstod av villkorstiden för det förstnämnda körkortet när detta återkallades.

[S3]Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4 och 5.8.

Paragrafen reglerar, tillsammans med 25 §, hur bestämmelserna om villkor om alkolås och körkortsåterkallelse ska samordnas när sådana körkortsingripanden sammanträffar. Reglerna bygger på tanken att en körkortsåterkallelse har företräde framför ett beslut om villkor om alkolås eftersom ...

[K5]25 §  Om ett körkort ska återkallas under löpande villkorstid och körkortshavaren på grund av det inträffade inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 §, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Körkortet ska då återkallas även på grund av det brott som föranledde beslutet om villkor om alkolås.

[S2]Vid återkallelse enligt första stycket får den spärrtid som ska bestämmas inte underskrida den återstående villkorstiden. Den får inte heller underskrida den kortaste spärrtid som gäller vid återkallelse på grund av en sådan händelse som föranleder att beslutet om villkor om alkolås undanröjs.

[S3]Om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för den händelse som föranleder fråga om återkallelse, ska beslutet om villkor om alkolås alltid undanröjas.

[S4]Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.8.

Paragrafen kompletterar 24 § andra stycket. Om den händelse som motiverar återkallelse av körkortet under villkorstid är så allvarlig att körkortshavaren därigenom inte längre kan anses lämplig att ha körkort ens med villkor om alkolås, ska beslutet om sådant villkor undanröjas och körkortet i stället återkallas. Detta svarar mot vad som enligt 23 § gäller vid annan ...

Kontroll av alkolås

[K5]25 a §  En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Lag (2014:1412).

Prop. 2013/14:232: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till tillträde till fordon för att kontrollera att ett fordon är utrustat med föreskrivet alkolås.

Ändringen innebär att även bilinspektör ges befogenhet att få tillträde till fordonet under samma förutsättningar som polisman.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.2.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen är ny och behandlar polisens rätt att kontrollera fordon utrustade med alkolås. Av bestämmelsen framgår att polisen har rätt till tillträde till ett fordon som framförs av en förare vars körkort är förenat med villkor om alkolås för att kontrollera alkolåset. En sådan kontroll kan bl.a. innefatta en undersökning av att låset är av godkänd typ, att det är korrekt installerat och att det fungerar på avsett sätt. Polisens kontroll ska utföras så att den inte orsakar större olägenhet än ...

Godkänt alkolås

[K5]26 §  Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande. Lag (2022:1114).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.1.

Av bestämmelsen framgår att den tekniska prövningen av den typ av alkolås som ska användas endast får utföras av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvarande förfarande. Med motsvarande förfarande avses ett förfarande ...

Prop. 2012/13:23: Ordet ”prövning” har bytts ut mot ”provning”. Terminologin stämmer därmed överens med den som används i bl.a. bestämmelserna om teknisk tjänst respektive nationellt typgodkännande i 1 kap. 4 § och 3 kap. 9 a §fordonsförordningen (2009:211). Ändringen förtydligar också att det är fråga om en ...

[K5]27 §  Den typ av alkolås som används ska vara godkänd.

[S2]Ett godkännande får återkallas om föreskrifter om godkännande av alkolås som har meddelats i anslutning till denna lag inte följs. Om det kan antas att felet eller bristen rättas får i stället varning meddelas. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har ändrats och tillförts ett nytt andra stycke. I sak innebär ändringen att en varning får meddelas i stället för att ett godkännande om alkolås återkallas. Varning får meddelas om det kan antas leda till att felet eller bristen rättas till.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 11.2.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.1.

I bestämmelsen anges att endast viss typ av alkolås som har godkänts får användas. I fråga om godkännande av alkolås får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om de villkor som måste vara uppfyllda för att alkolåset ska godkännas, såsom att det ska finnas ett fungerande servicenät för installation, kalibrering, ...

[K5]28 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till denna lag.

[S2]Den som har fått ett alkolås godkänt ska på begäran av Transportstyrelsen ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen är ny och behandlar tillsyn över verksamheten med alkolås.

I första stycket anges att det är Transportstyrelsen som utövar tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås som har meddelats i anslutning till lagen. Av andra stycket framgår att den som har fått ett alkolås godkänt på Transportstyrelsens begäran ska ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning det behövs för tillsynen.

Paragrafen ...

6 kap. Utländska körkort

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

Giltighet i Sverige

[K6]1 §  Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap.4 eller 68 §§.

[S2]Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med

 1. 1) en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska, eller
 2. 2) ett internationellt körkort som är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i ovannämnda konventioner eller i den konvention om vägtrafik som har undertecknats i Paris den 24 april 1926.

[S3]Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Ändringen innebär att ett utländskt nationellt körkort som inte är utformat efter förebild i någon av Genève- och Wienkonventionerna om vägtrafik eller utfärdat på engelska, tyska eller franska, och inte heller åtföljs av en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till

svenska, danska eller norska, ändå gäller i förening med ett internationellt ...

 • RH 2003:20:Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehavaren löpt ut.

[K6]2 §  Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller
 4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

[S2]Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

[S3]Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

 • NJA 2019 s. 721:Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning.
 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.
 • NJA 2003 s. 105:Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.

[K6]3 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra moped innan innehavaren har fyllt 15 år eller bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods. Lag (2009:189).

 • RH 2022:38:Fråga om företagsbotens storlek när denna grundas på överträdelse av yrkestrafiklagen och lagen om straff för vissa trafikbrott.

[K6]4 §  Trots bestämmelserna i 2 kap.1 och 3 §§ får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra en moped som han eller hon fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för mopeder i hans eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in mopeden får köra denna i hemlandet utan körkort, förarbevis eller därmed jämförlig handling. Lag (2009:189).

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

[K6]5 §  Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

[S2]Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

[K6]6 §  Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

[K6]7 §  Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort, ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

[S2]Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

[S3]Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

[S4]Ett körkort som är utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §. Lag (2021:432).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna i första stycket är huvudsakligen redaktionella. Eftersom begreppet ”utländskt körkort” används genomgående i övriga paragrafer i kapitlet och då även Sverige är en stat inom EES bör begreppet för tydlighetens skull användas även i denna paragraf. Något förtydligande är dock inte nödvändigt i nuvarande andra stycket som ju endast rör körkort utfärdade i Schweiz eller Japan. Vidare har rättsföljden ”får bytas ut” ersatts med ”ska bytas ut” för att markera att körkortshavaren har ...

Prop. 2020/21:126: Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat ...

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

[K6]7 a §  Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas enligt 7 § om körkortet, i en annan stat inom EES, är föremål för en åtgärd som är att likställa med återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen är ny. Den genomför tillsammans med 3 kap. 1 § tredje stycket i dess föreslagna lydelse art. 11.4 första stycket i körkortsdirektivet, där det föreskrivs att en medlemsstat ska vägra att utfärda ett körkort till en sökande vars körkort har begränsats, omhändertagits eller återkallats av en annan medlemsstat. Bestämmelsen torde endast bli

tillämplig ...

[K6]8 §  Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort tillämpas 3 kap. 10 §. Lag (2012:874).

Prop. 2012/13:23: I paragrafen har ”beslut om utbyte av körkort” kompletterats med ”beslut om ersättande” av körkort. Ändringen görs för att åstadkomma överensstämmelse med 6 kap. 7 § första stycket i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen där det görs skillnad mellan att byta ut och att ersätta utländskt körkort. Därutöver har en redaktionell ändring gjorts. ...

[K7]1 §  Vad som sägs i detta kapitel

 1. om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis, och
 2. om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort. Lag (2009:189).

[K7]2 §  Transportstyrelsen prövar frågor om

 1. särskilt medgivande enligt 2 kap.11 § andra och tredje styckena,
 2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,
 3. godkännande av handledare,
 4. förnyelse av körkort,
 5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,
 6. körkortstillstånd,
 7. körkortsingripande,
 8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och
 9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning enligt 5 kap. 27 §.

[S2]Transportstyrelsen prövar också frågor om

 1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,
 2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och
 3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1.

[S3]Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort. Lag (2012:876).

Prop. 2011/12:25: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka frågor som prövas av Transportstyrelsen.

I första stycket punkten 4 har ”ärenden om förhandsbesked” ersatts med ”frågor om förnyelse av körkort”. Dels är ändringen en konsekvens av att 3 kap. 8 § upphävs, dels görs den för att paragrafen bättre ska stämma överens med 8 kap. 1 § och 2 § där det anges i vad mån beslut i ärenden om förnyelse av körkort kan överklagas.

I första stycket punkten 8 har angivits ...

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.1.

I bestämmelsen anges vilka ärenden som prövas av Transportstyrelsen. Till bestämmelsen har först in en ny punkt 9 av vilken framgår att Transportstyrelsen prövar ärenden om godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet. I paragrafen har även ändringar av rättelsekaraktär gjorts.

3 § Har upphävts genom lag (2009:1352).

[K7]4 §  Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av Polismyndigheten eller åklagare. Även Tullverket eller Kustbevakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, enligt första stycket 2 samma paragraf. Lag (2014:729).

[K7]5 §  Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket 1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Lag (2009:1352).

 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.

[K7]6 §  Transportstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

[S2]Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

[S3]Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit laga kraft. Lag (2009:1352).

Verkställighet av beslut m.m.

[K7]7 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

[S2]Ett beslut om körkortsingripande ska delges den som beslutet rör.

[S3]Delgivning får inte ske enligt 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1970).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut om körkortsingripande. Övervägandena finns i avsnitt 14.5.

[K7]8 §  Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden.

[S2]Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i 5.9.

Paragrafen innehåller bestämmelser för beräkning av dels såväl giltighets- som spärrtid, dels spärrtid när det slutliga beslutet om återkallelse har föregåtts av ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om omhändertagande av körkortet. Slutligen innehåller paragrafen en regel om avräkning av giltighetstid från spärrtid för det fall att giltighetstiden för ett beslut om återkallelse tills vidare har löpt ut när slutligt beslut om återkallelse ...

 • RÅ 2002:60:I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit löpa ut innan frågan om spärrtidens längd avgjorts av högre instans har spärrtiden räknats från delgivningen av den högre instansens beslut och den tid under vilken körkortshavaren varit fråntagen förarbehörigheten till följd av det tidigare beslutet räknats av från spärrtiden.

[K7]8 a §  Villkorstid räknas från den dag när beslutet om villkor om alkolås delges körkortshavaren. Har beslutet föregåtts av ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare, räknas villkorstiden från det först delgivna beslutet. Har ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare fattats och har villkorstiden löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortsinnehavet först varit förenat med villkor om alkolås räknas av från villkorstiden. Lag (2010:1914).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.3.

Paragrafen innehåller bestämmelser för beräkning och avräkning av villkorstid motsvarande bestämmelserna rörande giltighets- och spärrtid i 8 §. En viktig skillnad är dock att giltighetstid för beslut om återkallelse tills vidare eller tid då körkortet varit omhändertaget inte ska räknas in i villkorstiden.

Paragrafen har fått sin lydelse efter ...

[K7]9 §  Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till Transportstyrelsen. Lag (2009:1352).

[K8]1 §  Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. beslut enligt 7 kap.2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,
 2. beslut
  1. att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och
  2. att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,
 3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och
 4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

[S2]Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs. Lag (2012:876).

Prop. 2011/12:25: I första stycket 3–4 har en redaktionell ändring gjorts med anledning av att bestämmelserna om riskutbildning i 4 kap. 12–14 §§ har förts ihop med bestämmelserna om introduktionsutbildning i 9–11 §§.

[K8]2 §  Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om utfärdande av traktorkort eller förarbevis,
 2. beslut i fråga om utfärdande av körkort i annat fall än som avses i 1 § första stycket 2,
 3. beslut i fråga om
  1. förnyelse av förarbevis, och
  2. förnyelse av körkort i andra fall än då beslut att inte förnya körkortet fattas med stöd av 3 kap. 14 a §,
 4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,
 5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, och
 6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov. Lag (2011:1580).

Prop. 2011/12:25: Genom ovannämnda ändring i 7 kap. 2 § första stycket 4 tydliggörs att Transportstyrelsen prövar frågor om förnyelse. Av 8 kap. 1 § första stycket 1 framgår att beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat framgår av 2 §. I 2 § 3 i dess nya lydelse anges att beslut i fråga om förnyelse av körkort inte får överklagas i andra fall än då beslut att inte förnya körkortet fattas med stöd av 3 kap. 14 a §.

Innebörden av den nya regleringen är ...

Prop. 2002/03:55: Vägverkets beslut om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket får inte överklagas. Skälen för det anges i avsnitt 4.4. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2007/08:128: Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.

[K8]3 §  Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller tilllämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbildning överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

[S2]Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1353).

1 § Har upphävts genom lag (2009:189).

[K9]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms till penningböter.

[S2]Föraren ska inte dömas till straff,

 1. om körkortet eller förarbeviset ska förnyas och föraren före färden har återlämnat handlingen eller gjort anmälan om att den förstörts eller kommit bort, eller
 2. om återkallelse av körkort eller förarbevis begränsats på det sätt som anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts, eller
 3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas. Lag (2009:189).

 • RH 2006:2:Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot för att vid färd med personbil inte ha medfört körkort eftersom förarens identitet kunde fastställas direkt på plats av polisen genom RPS-data. Föreläggandet kunde därmed inte anses överensstämma med lag.

[K9]2 a §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 a § döms till penningböter. Lag (2022:1206).

Prop. 2021/22:190: I paragrafen, som är ny, finns en straffbestämmelse. Paragrafen utformas med 2 § som förebild. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Av paragrafen följer att den som övningskör och som antingen underlåter att medföra en godtagbar identitetshandling eller vägrar att överlämna en sådan handling till en bilinspektör eller en polisman döms till penningböter. Vad som avses med bilinspektör respektive polisman ...

[K9]2 b §  Den som utan tillstånd bedriver utbildning som avses i 4 kap. 9 § döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms i stället till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som bedriver sådan utbildning med tillstånd men utan att följa denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612). Lag (2022:1206).

Prop. 2021/22:190: fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms i stället till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bedriver sådan utbildning med tillstånd men utan att följa denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd med straff i <a href="https://lagen.nu/1962:700" ...

[K9]4 §  Bestämmelser om ansvar för den som kör fordon i strid mot denna lag eller som tillåter sådan körning finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Lag (2022:1206).

Prop. 2021/22:190: Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse som anger att det finns bestämmelser om bland annat olovlig körning i lagen om straff för vissa trafikbrott. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen av straffbestämmelser, som blir ofullständig till följd av den nya bestämmelsen i 2 a §, tas bort. Detta innebär ingen ändring i sak.

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K10]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,
 2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,
 3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
 4. att priset för deltagande i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå,
 5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 6. avstängning under viss tid från förarprov. Lag (2022:1206).

Prop. 2013/14:64: Paragrafens första stycke innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i de avseenden som anges i lagen och i en rad uppräknade ämnen. Andra stycket bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om undantag från lagen.

I tredje stycket anges nu att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt företag som har tillstånd att bedriva postverksamhet, dotterföretag ...

Prop. 2010/11:30: I första stycket införs en ny punkt, 5, genom vilken regeringen uttryckligen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Nuvarande bemyndigande i paragrafen ger regeringen en generell rätt att meddela ytterligare föreskrifter i de ...

Prop. 2016/17:83: Innehållet i paragrafen motsvarar tidigare 1 § första stycket.

Prop. 2021/22:190: 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

[K10]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

 1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),
 2. dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, och
 3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort. Lag (2017:272).

Prop. 2011/12:25: I paragrafens andra stycke har möjligheten för en läkare att anmäla till Transportstyrelsen att en körkortshavare av medicinska skäl sannolikt är olämplig att ha körkort, och att körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ersatts av en skyldighet att göra så. Vidare anges numera att en sådan anmälningsskyldighet kan grunda sig på en genomgång av journalhandlingar. I tredje stycket har körkortstillstånd tagits bort. Skälet är att det redan framgår av 1 kap. ...

Prop. 2009/10:198: Paragrafen behandlar läkares ansvar att anmäla medicinskt olämpliga förare till Transportstyrelsen. Den har behandlats i avsnitt 5.1.

Av första stycket framgår att det räcker med att en körkortshavare är olämplig som förare på grund av medicinska skäl för att en läkare ska agera och anmäla detta till Transportstyrelsen. Det tidigare kravet på att körkortshavaren ska vara uppenbart olämplig ...

[K10]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande. Lag (2017:272).

[K10]4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen. Lag (2017:272).

[K10]5 §  Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

[S2]Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

[S3]Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort. Lag (2017:272).

[K10]6 §  I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet. Lag (2017:272).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Körkortslag (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen (1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. Lag (2003:216).
 2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som senast den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30 september 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.
 3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3 kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.
 4. Godkännande som handledare som meddelats före ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen. Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen (1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.
 5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före ikraftträdandet.
 6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.
 7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).
 8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.
 2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfär 7. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 2009.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober 1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit mot 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
 3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4 kap.911 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 oktober 2005. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.
 2. Denna lag tillämpas första gången den 1 april 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten B.
 3. Denna lag tillämpas första gången den 1 november 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A eller A1.
 4. Redan lämnat godkännande att bedriva verksamhet vid en trafikövningsplats gäller fortfarande. Återkallelse av godkännande som beror på händelse som inträffat efter ikraftträdandet ska prövas enligt de nya bestämmelserna om återkallande av tillstånd.
Förarbeten
Prop. 2007/08:128, Bet. 2007/08:TU14
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009 i fråga om 4 kap.1, 2 och 57 §§ och i övrigt den 1 oktober 2009.
 2. Ansökningar om körkortstillstånd och begäran om förhandsbesked enligt 3 kap. 8 § som omfattar körkortsbehörigheten AM får prövas från och med den 1 april 2009.
 3. Äldre föreskrifter om rätt att köra moped klass II gäller fortfarande för personer som är födda före den 1 oktober 1994.
 4. Förarbevis som har utfärdats med stöd av lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ger även i fortsättningen rätt att köra det fordonsslag förarbeviset avser. Ett sådant förarbevis upphör dock att gälla om inte innehavaren före visst datum har ansökt om utbyte till en behörighetshandling enligt de nya bestämmelserna. Regeringen får meddela föreskrifter om sista dag för sådan ansökan.
På förarbevis som avses i första stycket ska från och med den 1 oktober 2009 tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 13 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 15 § första stycket 1 och andra stycket, 7 kap. 1 §, 8 kap. 3 § i tillämpliga delar samt 9 kap.2 och 3 §§. Därutöver ska
 • förarbevis för moped klass I likställas med körkort med behörigheten AM, och innehavare av sådant förarbevis likställas med körkortshavare, vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 3 § och 10 § andra meningen, 5 kap. och 10 kap. 2 §, samt
 • på förarbevis för terrängskoter tillämpas bestämmelserna i 5 kap.2 och 2 a §§.
 1. Traktorkort som har utfärdats före den 1 oktober 2009 ger fortsatt rätt att köra moped klass I.
 2. Nytt körkort eller traktorkort som utfärdats efter återkallelse av körkort eller traktorkort som utfärdats före den 1 januari 2000 ger rätt att köra snöskoter och terränghjuling trots bestämmelserna i 2 kap. 3 §.
 3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009:10, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
 2. Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska anses som sådan utbildning enligt den nya lagen.
Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 5 kap.26 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som senast den 31 december 2011 fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr
32008R0765

Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap.25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.
 2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.
 3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap.5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §. Lag (2012:876).
 4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut. Lag (2012:876).
 5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. Lag (2012:876).
 6. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari 2013. För dessa fall gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse. Lag (2012:876).
 7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012. Lag (2012:876).
 8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod. Lag (2012:876).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-02-01

Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580

Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.
 2. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen före den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som före den 19 januari 2013 hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.
 3. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen den 19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap. 14 b § första stycket, om det återkallade körkortet före den 19 januari 2013 hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller för ett körkort som utfärdas under de förutsättningar som anges i första meningen vad som föreskrivs i 5 kap.14 § andra stycket andra meningen om att körkortet får ge behörigheten C, CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda, oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.
 4. Det som anges i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.
 5. Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 b § fem år efter utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:182, Prop. 2013/14:64, Bet. 2013/14:TU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:205, Prop. 2016/17:83, Bet. 2016/17:TU11
Omfattning
nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:152, Prop. 2017/18:63, Bet. 2017/18:TU7
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2021:432) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:296, Prop. 2020/21:126, Bet. 2020/21:TU13
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2022:374) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
 2. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt någon av bestämmelserna i 10 kap.2 § första, andra eller tredje stycket den upphävda järnvägslagen (2004:519), gäller 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen.
 3. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt 10 kap. 2 § första stycket den upphävda järnvägslagen (2004:519), gäller 5 kap. 9 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:229, Prop. 2021/22:83
Omfattning
ändr. 5 kap. 3, 9 §§
Ikraftträder
2022-06-01

Lag (2022:1114) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
Ikraftträder
2022-07-25

Lag (2022:1206) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:430, Prop. 2021/22:190, Bet. 2021/22:TU19
Omfattning
ändr. 9 kap. 4 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nya 3 kap. 15 a §, 9 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2024:149) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2024.
 2. Lagen tillämpas inte på körkort som utfärdats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:136, Prop. 2023/24:43
Omfattning
ändr. 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 18 §§, 4 kap. 9 §
Ikraftträder
2024-06-01