RÅ 1994 not 237

Ansökan av dödsboet efter Tor K. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering

Not 237. Ansökan av dödsboet efter Tor K. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering. - Fastighetstaxeringsnämnden i Nyköping fastställde vid allmän fastighetstaxering 1981 i Nyköping taxeringsvärdet för taxeringsenheten Hummelvik 1:1, del av m.fl., till 1 304 000 kr, varav 721 000 kr skogsbruksvärde. På besvär av Tor K. satte Länsrätten i Södermanlands län genom dom den 29 oktober 1986 ned taxeringsvärdet till 867 000 kr, varvid skogsbruksvärdet bestämdes till 339 000 kr. I besvär yrkade länsskattemyndigheten att skogsbruksvärdet skulle höjas till 547 000 kr. Kammarrätten i Stockholm höjde genom dom den 1 juni 1988 skogsbruksvärdet till 439 000 kr. Domen överklagades inte. Sedan Tor K. hos Regeringsrätten ansökt

om resning i fastighetstaxeringsmålet avled han den 5 september 1991. Dödsboet övertog hans talan. - I ansökningen yrkade dödsboet i första hand att skogsbruksvärdet skulle bestämmas till 264 000 kr, i andra hand att länsrättens dom skulle fastställas. - Till stöd för yrkandena anförde dödsboet bl.a. följande. Grund för ansökningen var ny bevisning som ej varit tillgänglig när målet avgjordes. Bevisningen utgjordes av en till ansökningen bifogad skogsvärdering enligt beståndsmetoden, gjord 1991. - Riksskatteverket motsatte sig bifall till resningsansökningen. - Regeringsrätten (1994-04-13,

Wahlgren, Voss, Wadell): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Den i resningsmålet framlagda bevisningen

- främst två värderingsinstrument avseende skogliga

uppgifter beträffande ifrågavarande skogsmark, där

värderingstidpunkten angivits till januari 1991, jämte

kommentar - innehåller ingen upplysning om taxeringsenhetens användning och beskaffenhet vid ingången av 1981 vilka förhållanden skolat ligga till grund för nämnda års allmänna fastighetstaxering. Med hänsyn härtill och vad i övrigt förekommit i resningsmålet finner Regeringsrätten att dödsboet inte förmått visa att det föreligger sådana omständigheter som utgör skäl för resning i fastighetstaxeringsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-03-10, Clementz)

*REGI

*INST