RÅ 1994 not 239

Delgivningstidpunkt i ärende ang. uppehållstillstånd, språksvårigheter (avslag) / Avslag (delgivningstidpunkt i ärende ang. uppehållstillstånd, språksvårigheter)

Not 239. Ansökan av Premtim K. m.fl. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 24 september 1993 att avslå en ansökan av Premtim K., Fatmire K. och deras barn Ernest K., Besnik K. och Meridona K. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att utan tillstånd av Invandrarverket återvända till Sverige före viss tid. Makarna K. och deras barn överklagade beslutet. Den 25 oktober 1993 avvisade Invandrarverket överklagandet med hänvisning till att beslutet delgetts den 29 september 1993 men att överklagandet kommit in först den 21 oktober 1993 och

således en dag för sent. Makarna K. och deras barn

överklagade därefter Invandrarverkets beslut den 25 oktober

1993. I beslut den 24 januari 1994 avslog Utlänningsnämnden

överklagandet. - I ansökningen yrkade makarna K. och deras

barn att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna

tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den

24 september 1993. De begärde också inhibition. - Till stöd

för ansökningen åberopades att som delgivningstidpunkt

skulle räknas den 30 september 1993 när de med hjälp av

tolk fått Invandrarverkets beslut översatt och inte den

29 september 1993 då delgivningskvittot undertecknades. -

Regeringsrätten (1994-04-14, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf): Sökandena har inte visat att sådana omständigheter varit för handen att skäl föreligger för återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-10, Hedin)

*REGI

*INST