RÅ 1994 not 245

Not 245. Ansökan av Kurbits AB om resning i mål ang.

inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm (1993-09-27) avslog Kurbits AB:s överklagande av en av Länsrätten i Stockholms län meddelad dom såvitt gällde bolagets inkomsttaxering 1988. - Hos Regeringsrätten yrkade

Kurbits AB att avdrag för förluster på lånefordringar och

aktier skulle medges vid 1988 års taxering. Om

prövningstillstånd inte meddelades ansökte Kurbits AB om

resning. - Regeringsrätten (1994-04-18, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2

förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd

meddelas bl.a. om grund för resning föreligger.

Kurbits AB:s överklagande har kommit in i rätt tid och har

kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner

Regeringsrätten att bolagets ansökan om resning inte skall

tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1994-04-12, Laestander)

*REGI

*INST