RÅ 1994 not 246

Ansökan av Xhevdet P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 246. Ansökan av Xhevdet P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 24 maj 1993 en ansökan av Xhevdet P. om

uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket

honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen

(1989:529) och förbjöd honom att utan tillstånd av

Invandrarverket återvända till Sverige före den 1 juni

1995. I beslut den 15 mars 1994 avslog Utlänningsnämnden

ett överklagande av Xhevdet P. - I ansökningen yrkade

Xhevdet P. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det

av Utlänningsnämnden den 15 mars 1994 avgjorda ärendet och

att ärendet skulle visas åter till Invandrarverket för ny

handläggning. Han yrkade även att vidare verkställighetsåtgärder inte skulle få vidtagas innan

Regeringsrätten avgjort ärendet. - Till stöd för

resningsansökningen anförde Xhevdet P. i huvudsak följande.

Utlänningsnämnden och Invandrarverket hade helt bortsett

från UNHCR:s vädjan om avvisningsstopp gällande medborgare

från det forna Jugoslavien och då speciellt albaner från

Kosovo i vapenför ålder. Hänsyn hade inte heller tagits

till den omständigheten att Xhevdet P. var attraktiv för

den serbiska krigsansträngningen genom sitt yrkesval och

sin forna arbetsplats. Ett undanhållande från arbetsplikt

(utan lön) medförde straffpåföljd. - Regeringsrätten

(1994-04-19, Brink, Berglöf, Lindstam): Xhevdet P. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Hoffstedt)

*REGI

*INST