RÅ 1994 not 247

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 247. Ansökan av Senad N. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 8 oktober 1993 en ansökan av Senad N. om bl.a.

uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. I

samma beslut avvisade verket honom enligt 4 kap. 1 § första

stycket 2. utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att

före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 4 februari 1994 avslog utlänningsnämnden ett överklagande från Senad N. Nämnden anförde som skäl för beslutet bl.a. att Senad N. först sent under ärendets handläggning uppgivit att han varit bosatt i Sarajevo. - I ansökningen yrkade Senad N. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i resningsmålet och att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde Senad N. följande. Utlänningsnämnden hade inte på ett riktigt sätt värderat och prövat de uppgifter Senad N. lämnat om sin bosättning i Sarajevo. Utlänningsnämnden hade endast konstaterat att passet angav Bijelo Polje som hemstad och att uppgifterna om studier i Sarajevo framförts sent. Huruvida Senad N. faktiskt varit bosatt i Sarajevo prövade nämnden

överhuvudtaget inte. Att en uppgift framförs sent i ett

ärende kunde minska uppgiftens värde, men Senad N. hade

styrkt sitt påstående med en handling, som Utlänningsnämnden inte berörde i sitt beslut. Enbart det faktum att en uppgift framförs sent kunde inte innebära att uppgiften var falsk. Med stöd av tidigare ingiven handling och den nu bifogade studentlegitimationen måste det anses styrkt att Senad N. vistats i Sarajevo sedan november månad 1987 och att han studerat i denna stad. Härmed var han också att anse som bosnier, varför Utlänningsnämndens beslut var felaktigt. En riktig prövning av hans uppgifter hade medfört att han erhållit uppehållstillstånd i enlighet med vad som gällde för bosnier. - Regeringsrätten (1994-04-19, Brink, Berglöf, Lindstam): Skäl för resning har inte visats föreligga. Inte heller föreligger skäl att bevilja allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd II 1994-04-12, Hoffstedt)

*REGI

*INST