RÅ 1994 not 249

Ansökan av Redzep M. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m

Not 249. Ansökan av Redzep M. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 2 mars 1993 en ansökan av Redzep M. om uppehållstillstånd m.m. Invandrarverket avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Redzep M. delgavs beslutet den 9 mars 1993. Hans ombud översände ett överklagande per post till Invandrarverket den 30 mars 1993, vilket var sista dagen för att överklaga verkets beslut. Överklagandet kom in till Invandrarverket den 31 mars 1993. I beslut den 4 maj 1993 avvisade Invandrarverket överklagandet såsom för sent inkommet. Redzep M. överklagade avvisningsbeslutet. Hans ombud uppgav att han den 30 mars 1993 telefaxat in besvär till asylbyrå Öst över Invandrarverkets beslut den 2 mars 1993. För att styrka detta ingav ombudet till nämnden dels ett original av ett försättsblad till telefaxmeddelande till asylbyrå Öst, dels ett kvitto utvisande att telefax sänts till asylbyrå Öst den 30 mars 1993 kl. 13.51 med angivande av

att resultatet var i sin ordning. Enligt tjänsteanteckningar hade dock något telefax från Redzep M. inte kommit in till Invandrarverket den 30 mars 1993. Utlänningsnämnden avslog genom beslut den 20 december 1993 överklagandet. - I ansökningen anhöll Redzep M. om återställande av försutten tid att överklaga Invandrarverkets beslut den 2 mars 1993 och åberopade vad han anfört i Utlänningsnämnden. - Regeringsrätten (1994-04-20, Voss, Wadell, Ragnemalm): Redzep M. har inte visat att skäl föreligger att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II

1994-03-24, Bäckvall)

*REGI

*INST