RÅ 1994 not 251

Ansökan av Näsvikens Idrottsklubb om resning i mål ang. inkomsttaxering

Not 251. Ansökan av Näsvikens Idrottsklubb om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Sundsvall fann i dom den 28 mars 1991 att Näsvikens Idrottsklubb (föreningen) var skattskyldig för inkomster som föreningen under år 1983 hade förvärvat genom logdansverksamhet samt åsatte på grund härav föreningen taxeringar år 1984 till statlig och kommunal inkomstskatt med 123 610 kr, taxerad inkomst, och 108 610 kr, beskattningsbar inkomst. Föreningen överklagade domen men kammarrätten avvisade besvären genom beslut i protokoll den 16 augusti 1991 (meddelat den 27 augusti 1991) eftersom besvären hade kommit in efter besvärstidens utgång. Avvisningsbeslutet överklagades inte. - I ansökningen yrkade föreningen att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom. Till stöd för yrkandet anfördes i huvudsak följande. Föreningen hade vilseletts av skattemyndigheten och kammarrätten att avvakta Regeringsrättens avgörande i ett mål angående Högs Sportklubbs inkomsttaxering. Regeringsrätten hade i dom den 3 november 1992 (mål nr 2704-/4/2706-1991) funnit Högs Sportklubb vara frikallad från skattskyldighet för inkomst av logdansverksamhet. Föreningen hade drivit "samma verksamhet" som sportklubben. - Regeringsrätten

(1994-04-21, Voss, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Föreningen har inte visat fog

för sitt påstående om vilseledande uppgifter. Enligt en

skrivelse den 7 augusti 1991 från föreningens dåvarande

ordförande berodde förseningen av överklagandet av

kammarrättens dom på att ordföranden på grund av nedsatt

hörsel missuppfattat ett muntligt besked om när besvärstiden gick ut. - Det förhållandet att Regeringsrätten i ett senare avgörande av ett liknande mål funnit att en förening inte var skattskyldig för inkomst av logdansverksamhet utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-04-12, Clementz)

*REGI

*INST